CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGÀNH: CẮT GỌT KIM LOẠI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

NGÀNH: CẮT GỌT KIM LOẠI

Tên ngành: Cắt gọt kim loại

Mã ngành: 5520121

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT (Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương học bổ sung phần văn hóa)

Thời gian đào tạo: 18 tháng

Mã MH/MĐ

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ thảo luận

Kiểm tra

I.

Các môn học chung/đại cương

17

255

94

148

13

MH 01

Chính trị

2

30

15

13

2

MH 02

Pháp luật

1

15

9

5

1

MH 03

Giáo dục thể chất

2

30

4

24

2

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

3

45

21

21

3

MH 05

Tin học

3

45

15

29

1

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

6

90

30

56

4

II.

Các môn học, mô đun chuyên môn

64

1570

339

1128

103

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

15

225

144

64

17

MH 07

Vẽ kỹ thuật cơ khí

3

45

25

15

5

MH 08

Vật liệu cơ khí

2

30

24

4

2

MH 09

Dung sai – đo lường kỹ thuật

2

30

20

8

2

MH 10

Cơ kỹ thuật

4

60

39

17

4

MH 11

Kỹ thuật điện

2

30

20

8

2

MH 12

An toàn, vệ sinh lao động

2

30

16

12

2

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn

49

1345

195

1064

86

MĐ 14

Sử dụng dụng cụ cầm tay

3

75

15

52

8

MĐ 15

Thực hành hàn

2

45

15

24

6

MĐ 19

Tiện trụ ngắn, tiện trụ dài l»10d và cắt rãnh

5

120

30

82

8

MĐ 20

Tiện lỗ

3

75

15

53

7

MĐ 21

Phay, bào mặt phẳng, mặt bậc

4

105

15

82

8

MĐ 22

Phay, bào rãnh

4

105

15

82

8

MĐ 23

Tiện côn

3

75

15

53

7

MĐ 24

Tiện ren tam giác

3

75

15

53

7

MĐ 25

Tiện ren truyền động

3

75

15

53

7

MĐ 26

Phay đa giác và bánh răng trụ

5

105

15

82

8

MĐ 31

Tiện lệch tâm, tiện định hình

3

75

15

53

7

MĐ 33

Thực tập tốt nghiệp

8

340

0

340

0

MĐ 34

Tổ chức và quản lý sản xuất

3

75

15

55

5

 

Tổng cộng

81

1825

441

1263

121

 

 

 

 

 

Các bài viết khác

0223.856.294
0223.856.294 0975.729.045