Khoa Khoa học - Kinh tế - CNTT

I. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

- Tổ chức các hoạt động giảng dạy các môn học chung, môn học cơ sở (nếu có) trình độ trung cấp, cao đẳng.

          - Thực hiện kế hoạch đào tạo các nghề: Kế toán doanh nghiệp, Công nghệ thông tin. Bổ sung thêm trong phần: Thực hiện kế hoạch đào tạo các nghề: Kế toán doanh nghiệp, Công nghệ thông tin, Quản trị mạng máy tính, Thương mại điện tử và các nghề đào tạo bổ sung.

- Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề và các lĩnh vực chuyên môn của khoa.

2. Nhiệm vụ:

a) Quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa theo phân công của Hiệu trưởng;

b) Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bao gồm:

Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa mình quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao.

Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô-đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định.

Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

c) Phối hợp và tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

d) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo;

e) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc khoa;

f) Tổ chức đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường;

g) Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa;

h) Quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống internet trong trường;

i) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định;

j) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

II. Nhân sự

1. Nguyễn Thị Như Hoa

Chức vụ: Trưởng khoa

Email: hoantn.bci@gmail.com

2. Nguyễn Xuân Hà

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Email: hanguyenxuan.bci@gmail.com

3. Hoàng Thành Đức

Chức vụ: Giáo viên

Email: ducht.bci@gmail.com

4. Vũ Thị Tâm

Chức vụ: Giáo viên

Email: tamvt.bci@gmail.com

5. Nguyễn Thị Phương

Chức vụ: Giáo viên

Email: phuongnt.bci@gmail.com

6. Nguyễn Thanh Thùy

Chức vụ: Giáo viên

Email: thuynt.bci@gmail.com

7. Phạm Thị Xuân

Chức vụ: giáo viên

Email: xuanpt.bci@gmail.com

8. Đỗ Thị Lợi

Chức vụ: Giáo viên

Email: loidt.bci@gmail.com

9. Nguyễn Ngọc Hân

Chức vụ: Giáo viên

Email: hannn.bci@gmail.com

10. Phan Thị Hồng Nhung

Chức vụ: Giáo viên

Email: nhungpth.bci@gmail.com

11. Nguyễn Thị Vỹ Tích

Chức vụ: Giáo viên

Email: tichntv.bci@gmail.com

12. Nguyễn Đức Anh

Chức vụ: Giáo viên

Email: anhdn.bci@gmail.com

 

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045