Tiến độ đào tạo

Tiến độ đào tạo năm học 2017-2018
Tiến độ đào tạo năm học 2019-2020
Tiến độ đào tạo năm học 2018-2019
Kế hoạch đào tạo khóa học 2020-2023 (Trung cấp)
Kế hoạch đào tạo khóa học 2020-2023 (Cao đẳng)
Kế hoạch đào tạo khóa học 2019-2022 (Trung cấp)
Kế hoạch đào tạo khóa học 2019-2022 (Cao đẳng)
Kế hoạch đào tạo khóa học 2018-2021 (Trung cấp)
Kế hoạch đào tạo khóa 2017-2020 (Trung cấp)
Kế hoạch đào tạo khóa học 2018-2021 (Cao đẳng)
Kế hoạch đào tạo khóa học 2017-2020 (Cao đẳng)
0222.3821.230 / 02223.827.974
02223.856.295
0975.729.045