Tiến độ đào tạo

Kế hoạch đào tạo khóa tuyển sinh khóa học 2021-2024
Tiến độ đào tạo năm học 2022-2023
Tiến độ đào tạo năm học 2021-2022
Tiến độ đào tạo năm học 2020-2021
Tiến độ đào tạo năm học 2019-2020
Kế hoạch đào tạo cao đẳng khóa học 2022-2025
Kế hoạch đào tạo trung cấp khóa học 2022-2025
Tiến độ đào tạo năm học 2017-2018
Tiến độ đào tạo năm học 2018-2019
Kế hoạch đào tạo khóa học 2020-2023 (Trung cấp)
Kế hoạch đào tạo khóa học 2020-2023 (Cao đẳng)
Kế hoạch đào tạo khóa học 2019-2022 (Trung cấp)
Kế hoạch đào tạo khóa học 2019-2022 (Cao đẳng)
Kế hoạch đào tạo khóa học 2018-2021 (Trung cấp)
Kế hoạch đào tạo khóa 2017-2020 (Trung cấp)
Kế hoạch đào tạo khóa học 2018-2021 (Cao đẳng)
Kế hoạch đào tạo khóa học 2017-2020 (Cao đẳng)
02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045