BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ MẠNG XÃ HỘI

/upload/images/hoat-dong-doan-the/0.jpg

 

Ngày 17/6/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (có hiệu lực từ ngày ký). Theo đó, bộ quy tắc này sẽ áp với 3 nhóm đối tượng, gồm:

- Cơ quan nhà nước, cán bộ, công viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước sử dụng mạng xã hội;

- Tổ chức, cá nhân khác sử dụng mạng xã hội;

- Nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam.

 

/upload/images/hoat-dong-doan-the/1.jpg

 

/upload/images/hoat-dong-doan-the/2.jpg

 

/upload/images/hoat-dong-doan-the/3.jpg

 

/upload/images/hoat-dong-doan-the/4.jpg

 

/upload/images/hoat-dong-doan-the/5.jpg

 

/upload/images/hoat-dong-doan-the/6.jpg

 

/upload/images/hoat-dong-doan-the/7.jpg

 

/upload/images/hoat-dong-doan-the/8.jpg

 

Nguồn: Thái Triển

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045