Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo và thực hiện các biện háp phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh, hạn chế tối đa số người nhiễm SARS-CoV-2. Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh triển khai đến các phòng, khoa và HSSV trong trường thực hiện một số nội dung sau:

1. Cho phép HSSV toàn trường tiếp tục nghỉ học từ ngày 17/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021.

2. Phòng Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với các khoa điều chỉnh Kế hoạch đào tạo của nhà trường, xây dựng và thực hiện Kế hoạch quản lý, tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá đào tạo trực tuyến sau ngày 28/02/2021 theo Quy định số 96/QĐ-CĐCN ngày 27/4/2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh về Quy định quản lý, tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá trong đào tạo trực tuyến nếu tình hình dịch bệnh kéo dài và diễn biến phức tạp.

3. Phòng Tổ chức - Hành chính: Chủ trì, phối hợp với các phòng, khoa triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức cho CB, GV, NLĐ đang làm việc tại trường thực hiện khai báo y tế (có mẫu khai báo y tế kèm theo) kể cả lao động của các doanh nghiệp đang thực hiện công tác phối hợp đào tạo với nhà trường và lao động đang làm việc thuộc dự án cải tạo trường. Triển khai đến các phòng khoa trong trường đăng ký danh sách và tổng hợp danh sách CB, GV, NLĐ đi làm, nghỉ hè, nghỉ phép trong thời gian HSSV nghỉ học ở nhà hoặc học trực tuyến, đảm bảo các công việc của các phòng, khoa hoàn thành tốt.

4. Phòng Công tác HSSV: Chủ trì, phối hợp với các phòng, khoa triển khai đôn đốc, nhắc nhở HSSV thực hiện phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức cho 100% HSSV của nhà trường thực hiện khai báo y tế (có mẫu khai báo y tế kèm theo).

5. Các phòng, khoa trong trường: Phối hợp với phòng Đào tạo điều chỉnh Kế hoạch đào tạo của nhà trường, xây dựng và thực hiện Kế hoạch triển quản lý, tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá đào tạo trực tuyến sau ngày 28/02/2021 theo Quy định số 96/QĐ-CĐCN ngày 27/4/2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh về Quy định quản lý, tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá trong đào tạo trực tuyến. Gửi danh sách đăng ký CB, GV, NLĐ đi làm, nghỉ hè, nghỉ phép trong thời gian HSSV nghỉ học ở nhà hoặc học trực tuyến về phòng Tổ chức - Hành chính, đảm bảo các công việc của các phòng, khoa hoàn thành tốt. Đôn đốc nhắc nhở CB, GV, NLĐ và HSSV thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

6. HSSV toàn trường: Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch

theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; chuẩn bị đầy đủ phương tiện để học tập trực tuyến và tham gia đầy đủ các buổi học học trực tuyến khi nhà trường yêu cầu; thực hiện khai báo y tế theo hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm.

7. Thời gian khai báo y tế: Toàn bộ CB, GV, NLĐ và HSSV nhà trường thực hiện khai báo y tế từ ngày 03/02/2021 đến ngày 17/02/2021.

Trên đây là thông báo về việc điều chỉnh Kế hoạch đào tạo và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; CB, GV, NLĐ nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh phải báo cáo ngay Ban giám hiệu để xử lý kịp thời; nhà trường sẽ xử lý nghiêm những trường hợp không khai báo, khai báo không trung thực hoặc vi phạm về cách ly y tế theo quy định. BGH yêu cầu các phòng, khoa và HSSV căn cứ nội dung thực hiện./.

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045