Phòng Quan hệ công chúng (PR)

I. Chức năng, nhiệm vụ

 1.Chức năng:

Phòng Quan hệ công chúng là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng, làm đầu mối, chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác truyền thông và tuyển sinh các hệ  đào tạo của nhà trường; thực hiện công tác quan hệ đối ngoại, thiết lập quan hệ với các đối tác doanh nghiệp vv... ; tổ chức giới thiệu việc làm, thu thập thông tin của học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp.

- Tham mưu, đề xuất cho Hiệu trưởng về công tác khảo thí (Thống nhất việc tổ chức đánh giá kết quả học tập, trách nhiệm của các cá nhân và các đơn vị liên quan; quy trình tổ chức thi, chấm thi, chấm phúc khảo; quản lý điểm quá trình, điểm thi, bài thi và lưu giữ bài thi; Đảm bảo sự công bằng, chặt chẽ và khách quan trong công tác đánh giá quá trình học tập của người học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường), công tác kiểm định và quản lý hệ thống đảm bảo chất lượng trong nhà trường.

- Tổ chức các nghiệp vụ về khảo thí và đảm bảo chất lượng theo quy định chung của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

a) Công tác tuyển sinh:

- Chủ trì thực hiện kế hoạch tuyển sinh hàng năm.

- Đề xuất các phương án, biện pháp thực hiện công tác tuyển sinh hàng năm.

- Chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ hành chính để phục vụ công tác tuyển sinh theo quy định.

- Chủ trì tổ chức Hội nghị Tuyển sinh hàng năm; tổng hợp báo cáo kết quả công tác tuyển sinh và đề xuất phương hướng, biện pháp, kế hoạch tuyển sinh hàng năm.

- Lưu giữ toàn bộ hồ sơ xét tuyển của HSSV bản phô tô: như học bạ, giấy khai sinh...

b) Công tác Quan hệ đối ngoại và Giới thiệu việc làm:

- Chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị liên quan tổ chức và giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên.

- Chủ trì trong công tác hợp tác quốc tế.

- Tham gia đánh giá kết quả thực tập tốt nghiệp của học sinh sinh viên.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình Hội nghị, Hội thảo về tư vấn và giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên nhà trường.

c) Công tác truyền thông:

- Quản lý và cập nhật thông tin trên website của nhà trường.

- Quản lý và tổ chức khai thác sử dụng hệ thống bảng tin, biển quảng cáo, biển báo, băng zôn, khẩu hiệu, tờ rơi...của trường.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, quảng bá thương hiệu của nhà trường trên các phương tiện thông tin đại chúng.

d) Thu thập thông tin của học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp:

- Tổ chức thu thập thông tin của học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp.

- Tổng hợp và phân tích thông tin thu thập được đề phục vụ việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo của nhà trường.

II. Nhân sự:

1. Ông Bùi Xuân Đoàn

Chức vụ: Trưởng phòng

Email: doanbx.bci@gmail.com

2. Bà Trần Hoàng Dương

Chức vụ: Cán bộ

Email: duongth.bci@gmail.com

3. Bà Đinh Thị Hạnh

Chức vụ: Cán bộ

Email: hanhdt.bci@gmail.com

4. Ông: Nguyễn Quang Thanh

Chức vụ: Chuyên viên

5. Bà Đinh Thị Hải Ly

Chức vụ: Cán bộ

Email: lydt.bci@gmail.com

III. Địa chỉ liên hệ:

Phòng Quan hệ công chúng - Phòng 406 - Trường cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh 

Đường Hàn Thuyên - Khu I Đại Phúc - TP Bắc Ninh

Điện thoại: 02413.856.294

Các bài viết khác

0222.3821.230 / 02223.827.974
02223.856.295
0975.729.045