Thông báo điều chỉnh hoạt động tại phòng đọc và phòng mượn thư viện
Thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2021
Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo và thực hiện các biện háp phòng, chống dịch COVID-19
Thông báo về phòng, chống dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới
02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045