Mục tiêu phát triển

           Tiếp tục xây dựng nhà trường trở thành trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đa ngành, đa lĩnh vực định hướng hội nhập Quốc tế. Là cơ sở giáo dục nghề nghiệp có uy tín, chất lượng cao, cấp độ khu vực ASEAN. 

 

Trích: Đề án phát triển trường, 2010

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045