Phòng Tổ chức - Hành chính

I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng:

 Phòng Tổ chức - Hành chính là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác quản trị hành chính - tổng hợp, văn thư - lưu trữ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác an ninh trật tự và phục vụ.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác tổ chức:

- Tham mưu xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của nhà nước, phù hợp với tình hình phát triển của nhà trường.

- Quy hoạch đội ngũ cán bộ, viên chức theo từng giai đoạn trung hạn và dài hạn.

- Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, viên chức nhà trường.

- Tiếp nhận, sắp xếp, bố trí và điều động cán bộ, viên chức trong nhà trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng đơn vị; đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ theo phân cấp.

- Làm đầu mối trong việc xây dựng các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, các tổ chức trong nhà trường.

- Quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ của viên chức, người lao động;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất thành lập các Hội đồng tư vấn theo quy định của Điều lệ trường.

- Thực hiện, giải quyết chế độ chính sách cho viên chức, người lao động theo quy định của Nhà nước.

- Xây dựng chương trình, lập kế hoạch công tác của nhà trường theo quy định.

- Theo dõi, nắm tình hình, thống kê, tổng hợp và báo cáo về công tác tổ chức, cán bộ, hành chính và các hoạt động của nhà trường.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

b) Công tác hành chính, quản trị:

- Mua sắm trang thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động của nhà trường.

- Quản lý cơ sở vật chất của nhà trường.

- Phối hợp với phòng Kế toán xây dựng kế hoạch nâng cấp, sửa chữa và đầu tư, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, vật tư cho nhà trường.

- Phối hợp với các khoa lập kế hoạch duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị; lập kế hoạch thay thế, đổi mới trang thiết bị máy móc phục vụ yêu cầu đào tạo.

- Theo dõi, thống kê và tổng hợp báo cáo về xuất, nhập vật tư, dụng cụ và trang thiết bị ở các xưởng thực hành theo quy định.

- Quản lý và phục vụ phòng khách của nhà trường.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị, các ngày lễ; tổ chức phục vụ lễ tân, khánh tiết của trường.

Phục vụ công tác của Ban giám hiệu và các hoạt động chung của nhà trường.

- Quản lý và phục vụ dịch vụ căng tin, trông giữ xe cho CBGV, HSSV;

- Quản lý, tôn tạo cảnh quan, thực hiện công tác vệ sinh môi trường;

- Điều hành và quản lý phương tiện phục vụ các hoạt động của trường;

c) Công tác văn thư:

- Thực hiện công tác tổng hợp, văn thư, lưu trữ, quản lý và sử dụng con dấu của nhà trường. Chỉ đạo nghiệp vụ hành chính, văn thư - lưu trữ đối với cán bộ làm công tác văn thư.

- Thẩm định thể thức văn bản của các đơn vị soạn thảo trước khi trình lãnh đạo nhà trường (Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng) ký ban hành.

d) Công tác thi đua, khen thưởng:

- Thực hiện và quản lý công tác thi đua, khen thưởng tập thể và cá nhân của trường theo quy định hiện hành.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hội nghị liên quan đến lĩnh vực phổ biến và áp dụng kinh nghiệm tiên tiến, các sáng kiến cải tiến trong lao động nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

- Xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng của nhà trường.

e)Công tác trật tự an ninh:

- Thường trực cơ quan và bảo vệ tài sản của nhà trường, tài sản của người lao động trong địa phận của nhà trường;

- Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trong trường; tham mưu, đề xuất việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ trật tự, phòng chống mất mát tài sản;

- Là đầu mối chính trong lĩnh vực tổ chức, thực hiện phòng chống thiên tai, hỏa hoạn;

II. Nhân sự:

1. Đinh Công Thuyến

Chức vụ: Trưởng phòng

Email: thuyendc.bci@gmail.com

2. Hoàng Thị Thanh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Email: thanhht.bci@gmail.com

3. Nguyễn Công Phước

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Email: phuocnc.bci@gmail.com

4. Nguyễn Thị Hường

Chức danh: Cán bộ

Email: huongnt.bci@gmail.com

5. Bùi Thị Hằng Nga

Chức vụ:  nhân viên

Email: ngabth.bci@gmail.com

6. Nguyễn Thị Huyền

Chức vụ: Nhân viên

Email: huyennt.bci@gmail.com

7.Vương Thúy Lan

Chức vụ: Nhân viên

Email: lanvt.bci@gmail.com

8. Nguyễn Xuân Chắt

Chức vụ: Nhân viên

Email: chatnx.bci@gmail.com

9. Trần Hữu Hoặc

Chức vụ: Nhân viên

Email: hoacth.bci@gmail.com

10. Võ Văn Nam

Chức vụ: Nhân viên

Email: namvv.bci@gmail.com1

11. Khương Quang Sơn

Chức vụ: Nhân viên

Email: sonkq.bci@gmail.com

III. Địa chỉ liên hệ

Phòng Tổ chức - hành chính - Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

số 499 đường Hàn Thuyên - Khu I Đại Phúc - TP Bắc Ninh

Điện thoại: 02223.821.230

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045