Khoa Sư Phạm Giáo Dục Nghề Nghiệp

I. Chức năngnhiệm vụ Khoa Sư phạm giáo dục nghề nghiệp:

1. Chức năng

Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị trực thuộc trường, có chức năng:

- Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

- Bồi dưỡng kỹ năng nghề, kỹ năng dạy học, công nghệ mới cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Cập nhật kiến thức cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp theo các chuyên đề nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, phát triển phương tiện dạy nghề, phương pháp dạy nghề theo mô-đun.

- Thực hiện kế hoạch đào tạo nghề Kỹ thuật chế biến món ăn.

- Chủ trì tổ chức đào tạo các nghề hệ sơ cấp, ngắn hạn và thường xuyên.

- Chủ trì tham mưu tổ chức các hoạt động liên kết đào tạo và đào tạo liên thông.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp; Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề.

2. Nhiệm vụ:

a) Quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa theo phân công của Hiệu trưởng;

b) Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bao gồm:

- Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề, nội dungtheo từng trình độ đào tạo thuộc khoa mình quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao.

- Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, tín chỉ liênquan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô-đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

- Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định.

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

c) Chủ trì phối hợp lập hồ sơ đăng ký thực hiện liên kết đào tạo theo quyđịnh; phối hợp tổ chức tuyển sinh, thi, xét tuyển, quản lý các lớp liên kểt.

d) Phối hợp và tham giacác hoạt độngkhoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

e) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo;

f) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc khoa;

g) Tổ chức đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường;

h) Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa;

i) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

k)Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

II. Nhân sự Khoa Sư phạm giáo dục nghề nghiệp

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Di động

Email

1

Đỗ Thị Vân

Trưởng Khoa

Thạc sỹ

0982639101

vandt.bci@gmail.com

2

Phạm Thị Nga

Giảng viên

Thạc sỹ

0914629626

ngapt.bci@gmail.com

3

Trần Thị Hồng Nga

Giảng viên

Thạc sỹ

0943055111

ngatth.bci@gmail.com

Các giảng viên kiêm nhiệm giảng dạy nghiệp vụ sư phạm:

1

Đinh Công Thuyến

Trưởng phòng TCHC - Giảng viên kiêm nhiệm

Thạc sỹ

0912367106

thuyendc.bci@gmail.com

2

Bùi Xuân Đoàn

Trưởng phòng CTHSSV - Giảng viên kiêm nhiệm

Thạc sỹ

0912421185

doanbx.bci@gmail.com

3

Trần Mạnh Hùng

Trưởng phòng Đào tạo - Giảng viên kiêm nhiệm

Thạc sỹ

0854885975

hungtm.bci@gmail.com

4

Nguyễn Văn Hưng

PTK, Phụ trách khoa Công nghệ cơ khí - Giảng viên kiêm nhiệm

Thạc sỹ

0936791118

hungnv.bci@gmail.com

5

Nguyễn Đức Hạnh

PTK Khoa Điện-Điện Tử - Giảng viên kiêm nhiệm

Thạc sỹ

0931569997

hanhnd.bci@gmail.com

6

Tạ Thị Huyền

Giảng viên kiêm nhiệm

Thạc sỹ

0986498628

huyentt.bci@gmail.com

7

Nguyễn Ngọc Hân

Giảng viên kiêm nhiệm

Thạc sỹ

0902011455

hannn.bci@gmail.com

8

Lê Thị Hiền

Giảng viên kiêm nhiệm

Thạc sỹ

0345069126

hienlt.bci@gmail.com

9

Ngô Thị Thúy

Giảng viên kiêm nhiệm

Thạc sỹ

0968559819

thuynt.bci@gmail.com

10

Nguyễn Thị Sử

Giảng viên kiêm nhiệm

Thạc sỹ

0383055265

sunt.bci@gmail.com

 

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp - Tầng 2 - Khu nhà hiệu bộ - Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

Địa chỉ: 499 Đường Hàn Thuyên - Khu 1- Phường Đại Phúc - Thành phố Bắc Ninh

Điện thoại: 0222. 3 855477, hoặc 0982 639 101.

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045