Thông báo về việc cấp tài khoản thư viện số cho HSSV K14, K41
Tài liệu hội thảo khoa học
Danh mục giáo trình ngành CNOT, ĐCN, ĐTCN lưu hành nội bộ 2022
Danh mục giáo trình ngành ĐIện tử công nghiệp ( Tiêu chuẩn CHLB Đức)
Danh mục giáo trình ngành Cắt gọt kim loại (Tiêu chuẩn CHLB Đức)
Thông báo về việc cấp tài khoản Thư viện số cho  HSSV Cao đẳng khóa 13 và Trung cấp khóa 40
Danh mục giáo trình lưu hành nội bộ 2019
Thông tin thư viện trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh
Thông báo điều chỉnh hoạt động tại phòng đọc và phòng mượn thư viện
Danh mục giáo trình lưu hành nội bộ 2017
Tài liệu điện tử
Chương trình, giáo trình 6  môn học dùng chung
Thông báo về việc khai thác , sử dụng Thư viện số của trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh
Thể lệ cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề “Cuốn sách tôi yêu”
GIỚI THIỆU SÁCH, TÀI LIỆU BẢN MÊM HAY
Quyết định ban hành chương trình đào tạo 2019
Chương trình đào tạo ngành KTCBMA
02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045