HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2024 - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MTCL NĂM 2024
CÁC QUY TRÌNH CỦA HỆ THỐNG ĐBCL NĂM 2023
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2023 - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MTCL NĂM 2023
CÁC QUY TRÌNH CỦA HỆ THỐNG ĐBCL NĂM 2022
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2022
BÁO CÁO HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GDNN NĂM 2022
BÁO CÁO HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GDNN NĂM 2021
BÁO CÁO HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GDNN NĂM 2020
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2021
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2020
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2019
CÔNG BỐ SỔ TAY CHẤT LƯỢNG, SỨ MÊNH, CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG, MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2020
Các Quy trình Hệ thống ĐBCL năm 2021
CÔNG BỐ KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GDNN CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM 2020
CÔNG BỐ KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GDNN CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM 2019
CÔNG BỐ KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GDNN CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM 2018
Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2020
02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045