Khoa Công Nghệ Cơ Khí
Khoa Sư phạm - GDNN
Khoa Khoa học - Kinh tế - CNTT
Khoa Điện - Điện tử
Khoa Công nghệ ô tô
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Quan hệ công chúng (PR)
Phòng Kế toán
Phòng Đào tạo
Phòng Công tác - HSSV
0222.3821.230 / 02223.827.974
02223.856.295
0975.729.045