Khoa Sư Phạm Giáo Dục Nghề Nghiệp
Khoa Công Nghệ Ô tô
Khoa Điên - Điện Tử
Phòng Đào tạo
Khoa Công Nghệ Cơ Khí
Khoa Khoa học - Kinh tế - CNTT
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Quan hệ công chúng (PR)
Phòng Kế toán
Phòng Công tác - HSSV
02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045