Phòng Kế toán

I. Chức năng nhiệm vụ
1. Chức năng:

Phòng Kế toán là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong lĩnh vực quản lý về tài chính, kế toán và tài sản của trường. 

2. Nhiệm vụ:

a) Thực hiện công tác lập kế hoạch tài chính trình cấp trên xét duyệt;

b) Thực hiện thống kê, tổng hợp, quyết toán ngân sách và công khai tài chính theo quy định hiện hành;

c) Tổ chức và thực hiện các hoạt động tài chính liên quan đến chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức, lao động và HSSV;

d) Tổ chức các hoạt động tài chính cho các đề tài, dự án, chương trình mục tiêu hàng năm;

e) Hướng dẫn thủ tục thanh, quyết toán cho các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động của nhà trường;

f) Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ. Quản lý và sử dụng tài sản phù hợp với quy định của Nhà nước và thực tế của nhà trường.

g) Tổ chức thực hiện việc phân phối sử dụng nguồn ngân sách, các khoản thu- chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ theo đúng quy định của Nhà nước phục vụ cho các hoạt động của trường.

h) Thực hiện quản lý thu chi tài chính bảo đảm đúng pháp luật và hiệu quả trong mọi lĩnh vực hoạt động của nhà trường.

i) Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức việc xây dựng kế hoạch tài chính cho mỗi năm và thu, nhận tiền học phí của học sinh, sinh viên.

k) Chủ trì tổ chức thực hiện công tác kiểm kê tài sản theo định kỳ.

l) Thực hiện các báo cáo tài chính theo quy định.

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

II. Nhân sự:

1. Nguyễn Thị Hà

Chức vụ: Kế toàn trưởng

Email: hant.bci@gmail.com

2.Ngô Thị Ngát

Chức vụ: Cán bộ

Email: ngatnt.bci@gmail.com

3. Nguyễn Thị Yến

Chức vụ: Cán bộ

Email: yennt.bci@gmail.com

4. Nguyễn Thị Hằng

Chức vụ: Cán bộ

Email: hangnt.bci@gmail.com

III. Địa chỉ liên hệ:

Phòng Kế toán (phòng 208 - tầng 2 - tòa nhà A) - Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

Đường Hàn Thuyên - Khu I - P. Đại Phúc - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02413.854.811

Email: tckt.truongtcnbacninh@gmail.com

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045