MÃ HÓA CÁC QUY TRÌNH 13,14,15,16,17,18  HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM 2021 BẰNG MÃ QR
MÃ HÓA CÁC QUY TRÌNH 4,5,6,7,8,9,10,11 HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM 2021 BẰNG MÃ QR
QT 03. BCi-ĐT (Quy trình thi kết thúc MH/MĐ)
QT 02. BCi-ĐT (Quy trình xét điều kiện dự thi kết thúc MH/MĐ)
QT 01.BCi-PR (Quy trình tuyển sinh)
0222.3821.230 / 02223.827.974
02223.856.295
0975.729.045