CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH CGKL TIÊU CHUẨN ĐỨC NĂM 2021
DANH SÁCH CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH, NGHỀ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG NĂM 2019
DANH SÁCH CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH, NGHỀ NĂM 2020
DANH SÁCH CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH, NGHỀ NĂM 2022
QUY CHẾ ĐÀO TẠO NĂM 2022
CÁC QUY TRÌNH CỦA HỆ THỐNG ĐBCL NĂM 2022
BÁO CÁO HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GDNN NĂM 2021
Các Quy trình Hệ thống ĐBCL năm 2021
CÔNG BỐ SỔ TAY CHẤT LƯỢNG, SỨ MÊNH, CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG, MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2020
DANH SÁCH CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH, NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NĂM 2019
DANH SÁCH CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH, NGHỀ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG NĂM 2017
DANH SÁCH CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NĂM 2017
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP
CÔNG BỐ KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM 2020
CÔNG BỐ KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM 2019
CÔNG BỐ KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM 2018
Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2020
0223.856.294
0223.856.294 0975.729.045