BÁO CÁO HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GDNN NĂM 2021
Các Quy trình Hệ thống ĐBCL năm 2021
CÔNG BỐ SỔ TAY CHẤT LƯỢNG, SỨ MÊNH, CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG, MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2020
DANH SÁCH CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH, NGHỀ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG NĂM 2019
DANH SÁCH CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH, NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NĂM 2019
DANH SÁCH CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH, NGHỀ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG NĂM 2017
DANH SÁCH CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH, NGHỀ NĂM 2020
DANH SÁCH CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NĂM 2017
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP
CÔNG BỐ KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM 2020
CÔNG BỐ KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM 2019
CÔNG BỐ KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM 2018
Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2020
QĐ 371. Công bố Sổ tay chất lượng, sứ mệnh, chiến lược, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng và Hệ thống đảm bảo chất lượng của Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh 2020
Các mẫu biểu dùng cho HSSV trong trường
Báo cáo tổng hợp công tác chuyển đổi số tại trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh
Báo cáo tổng kết công tác GDNN năm 2020, Phương hướng nhiệm vụ năm 2021
0223.856.294
0223.856.294 0975.729.045