DANH SÁCH CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH, NGHỀ NĂM 2022
DANH SÁCH CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH, NGHỀ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG NĂM 2019
DANH SÁCH CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH, NGHỀ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG NĂM 2017
DANH SÁCH CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH, NGHỀ NĂM 2020
CÁC QUY TRÌNH CỦA HỆ THỐNG ĐBCL NĂM 2023
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2023 - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MTCL NĂM 2023
CÔNG BỐ SỔ TAY CHẤT LƯỢNG, SỨ MÊNH, CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG, MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2020
Các Quy trình Hệ thống ĐBCL năm 2021
CÔNG BỐ KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GDNN CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM 2020
CÔNG BỐ KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GDNN CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM 2019
CÔNG BỐ KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GDNN CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM 2018
Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2020
QĐ 371. Công bố Sổ tay chất lượng, sứ mệnh, chiến lược, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng và Hệ thống đảm bảo chất lượng của Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh 2020
MÃ HÓA CÁC QUY TRÌNH 13,14,15,16,17,18  HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM 2021 BẰNG MÃ QR
MÃ HÓA CÁC QUY TRÌNH 4,5,6,7,8,9,10,11 HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM 2021 BẰNG MÃ QR
QT 03. BCi-ĐT (Quy trình thi kết thúc MH/MĐ)
QT 02. BCi-ĐT (Quy trình xét điều kiện dự thi kết thúc MH/MĐ)
QT 01.BCi-PR (Quy trình tuyển sinh)
02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045