Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2020
QĐ 371. Công bố Sổ tay chất lượng, sứ mệnh, chiến lược, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng và Hệ thống đảm bảo chất lượng của Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh 2020
Các mẫu biểu dùng cho HSSV trong trường
Chuẩn đầu ra các ngành, nghề nhà trường đang đào tạo
Báo cáo tổng hợp công tác chuyển đổi số tại trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh
Báo cáo tổng kết công tác GDNN năm 2020, Phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Giấy phép đăng ký hoạt động năm 2019 (số 175b/2017/GCNĐKBS-GDNN) ngày 26/7/2019
Giấy phép đăng ký hoạt động năm 2017 (số 175a/2017/GCNĐKBS-GDNN) ngày 25/8/2017
Giấy phép đăng ký hoạt động năm 2017 (số 175/2017/GCNĐKHĐ-TCDN)
MÃ HÓA CÁC QUY TRÌNH 13,14,15,16,17,18  HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM 2021 BẰNG MÃ QR
MÃ HÓA CÁC QUY TRÌNH 4,5,6,7,8,9,10,11 HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM 2021 BẰNG MÃ QR
QT 03. BCi-ĐT (Quy trình thi kết thúc MH/MĐ)
QT 02. BCi-ĐT (Quy trình xét điều kiện dự thi kết thúc MH/MĐ)
QT 01.BCi-PR (Quy trình tuyển sinh)
0222.3821.230 / 02223.827.974
02223.856.295
0975.729.045