CÁC QUY CHẾ QUY ĐỊNH TRONG ĐÀO TẠO
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2023 - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MTCL NĂM 2023
DANH SÁCH CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH, NGHỀ NĂM 2022
BÁO CÁO HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GDNN NĂM 2022
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2022
BÁO CÁO HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GDNN NĂM 2021
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2020
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2021
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2019
CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH CGKL TIÊU CHUẨN ĐỨC NĂM 2021
DANH SÁCH CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH, NGHỀ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG NĂM 2019
DANH SÁCH CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH, NGHỀ NĂM 2020
QUY CHẾ ĐÀO TẠO NĂM 2022
CÁC QUY TRÌNH CỦA HỆ THỐNG ĐBCL NĂM 2022
Các Quy trình Hệ thống ĐBCL năm 2021
CÔNG BỐ SỔ TAY CHẤT LƯỢNG, SỨ MÊNH, CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG, MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2020
DANH SÁCH CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH, NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NĂM 2019
02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045