TKB số 10 (2022-2023): Toàn trường từ ngày 09/01/2023 đến 05/02/2023
TKB số 09 (2022-2023): Toàn trường từ ngày 26/12/2022 đến 08/01/2023
TKB số 08 (2022-2023): Toàn trường từ ngày 12/12/2022 đến 25/12/2022
TKB số 07 (2022-2023): Toàn trường từ ngày 28/11/2022 đến 11/12/2022
TKB số 06 (2022-2023): Toàn trường từ ngày 14/11/2022 đến 27/11/2022
TKB số 05 (2022-2023): Toàn trường từ ngày 31/10/2022 đến 13/11/2022 (Điều chỉnh)
TKB số 04 (2022-2023): Toàn trường từ ngày 17/10/2022 đến 30/10/2022
TKB SỐ 04 (2022-2023): Các lớp liên kết TC K38, K39 từ ngày 17/10 đến 30/10/2022
TKB SỐ 03 (2022-2023): Các lớp liên kết TC K38, K39 từ ngày 03/10 đến 16/10/2022
TKB số 03 (2022-2023): Toàn trường từ ngày 03/10/2022 đến 16/10/2022
TKB số 02 (2022-2023) bổ sung: Toàn trường từ ngày 26/9/2022 đến 02/10/2022
TKB SỐ 02 (2022-2023) Bổ sung: Các lớp liên kết TC K38, K39 từ ngày 26/09 đến 02/10/2022
TKB số 02 (2022-2023): Toàn trường từ ngày 19/9/2022 đến 02/10/2022
TKB SỐ 02 (2022-2023): Các lớp liên kết TC K38, K39 từ ngày 19/09 đến 02/10/2022
TKB SỐ 01 (2022-2023): Các lớp liên kết TC K38, K39 từ ngày 05/09 đến 18/9/2022
TKB số 01 (2022-2023): Toàn trường từ ngày 05/9/2022 đến 18/9/2022
Thời khóa biểu số 24: Các lớp liên kết TC K38, K39 từ ngày 22/08 đến 04/9/2022
Thời khóa biểu số 24: Toàn trường từ ngày 22/8/2022 đến 04/9/2022
0223.856.294
0223.856.294 0975.729.045