TKB SỐ 03 (2022-2023): Các lớp liên kết TC K38, K39 từ ngày 03/10 đến 16/10/2022
TKB số 03 (2022-2023): Toàn trường từ ngày 03/10/2022 đến 16/10/2022
TKB số 02 (2022-2023) bổ sung: Toàn trường từ ngày 26/9/2022 đến 02/10/2022
TKB SỐ 02 (2022-2023) Bổ sung: Các lớp liên kết TC K38, K39 từ ngày 26/09 đến 02/10/2022
TKB số 02 (2022-2023): Toàn trường từ ngày 19/9/2022 đến 02/10/2022
TKB SỐ 02 (2022-2023): Các lớp liên kết TC K38, K39 từ ngày 19/09 đến 02/10/2022
TKB SỐ 01 (2022-2023): Các lớp liên kết TC K38, K39 từ ngày 05/09 đến 18/9/2022
TKB số 01 (2022-2023): Toàn trường từ ngày 05/9/2022 đến 18/9/2022
Thời khóa biểu số 24: Các lớp liên kết TC K38, K39 từ ngày 22/08 đến 04/9/2022
Thời khóa biểu số 24: Toàn trường từ ngày 22/8/2022 đến 04/9/2022
Lịch học đầu khóa các lớp Cao đẳng khóa 13 (từ 22/8-31/8/2022)
Lịch học đầu khóa các lớp Trung cấp K40 (22/8-31/8/2022)
Thời khóa biểu số 23: Toàn trường từ ngày 08/08/2022 đến 21/8/2022
Thời khóa biểu số 22: Toàn trường từ ngày 20/06/2022 đến 07/8/2022
Thời khóa biểu số 23: Các lớp liên kết TC K37, TC K38, K39 từ ngày 08/08 đến 21/8/2022
Thời khóa biểu số 22: Các lớp liên kết TC K37, TC K38, K39 từ ngày 20/06 đến 07/8/2022
Thời khóa biểu số 21: Toàn trường từ ngày 30/05/2022 đến 19/6/2022
Thời khóa biểu số 21: Các lớp liên kết TC K37, TC K38, K39 từ ngày 30/05 đến 19/6/2022
0223.856.294
0223.856.294 0975.729.045