TKB số 07 (2023-2024): Toàn trường từ ngày 27/11/2023 đến 10/12/2023
TKB số 06 (2023-2024): Toàn trường từ ngày 13/11/2023 đến 26/11/2023
TKB số 05 (2023-2024): Toàn trường từ ngày 30/10/2023 đến 12/11/2023
TKB số 04 (2023-2024): Toàn trường từ ngày 16/10/2023 đến 29/10/2023
TKB số 03 (2023-2024): Toàn trường từ ngày 02/10/2023 đến 15/10/2023
TKB số 02 (2023-2024): Toàn trường từ ngày 18/9/2023 đến 01/10/2023
TKB số 01 (2023-2024): Toàn trường từ ngày 04/9/2023 đến 17/9/2023
TKB số 21 (2022-2023): Toàn trường từ ngày 14/8/2023 đến 03/9/2023
TKB số 02 (2023-2024): CÁC LỚP CAO ĐẲNG KHÓA 14 (TỪ 21/8 ĐẾN 03/9/2023)
Lịch học đầu khóa cho các lớp Cao đẳng K14
TKB số 20 (2022-2023): Toàn trường từ ngày 26/6/2023 đến 13/8/2023
Lịch học đầu khóa cho các lớp trung cấp K41
TKB số 19 (2022-2023): Toàn trường từ ngày 12/6/2023 đến 25/6/2023
TKB số 18 (2022-2023): Toàn trường từ ngày 22/5/2023 đến 11/6/2023
TKB số 17 (2022-2023): Toàn trường từ ngày 08/5/2023 đến 21/5/2023
TKB số 16 (2022-2023): Toàn trường từ ngày 17/04/2023 đến 07/05/2023
TKB số 15 (2022-2023): Toàn trường từ ngày 03/04/2023 đến 16/04/2023
TKB số 14 (2022-2023): Toàn trường từ ngày 20/03/2023 đến 02/04/2023
02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045