Thời khóa biểu số 20: Các lớp liên kết TC K37, TC K38, K39 từ ngày 16/05 đến 29/5/2022
Thời khóa biểu số 20: Toàn trường từ ngày 16/05/2022 đến 29/5/2022
Thời khóa biểu số 19: Các lớp liên kết TC K37, TC K38, K39 từ ngày 02/05 đến 15/5/2022
Thời khóa biểu số 19: Toàn trường từ ngày 02/05/2022 đến 15/5/2022
Thời khóa biểu số 18: Các lớp liên kết TC K37, TC K38, K39 từ ngày 18/04 đến 01/5/2022
Thời khóa biểu số 18: Toàn trường từ ngày 18/04/2022 đến 01/5/2022
Thời khóa biểu số 17: Toàn trường từ ngày 04/04/2022 đến 17/4/2022
Thời khóa biểu số 17: Các lớp liên kết TC K37, TC K38, K39 từ ngày 04/04 đến 17/4/2022
Thời khóa biểu số 16: Toàn trường từ ngày 21/03/2022 đến 03/4/2022
Thời khóa biểu số 16: Các lớp liên kết TC K37, TC K38, K39 từ ngày 21/03 đến 03/4/2022
Thời khóa biểu số 15: Toàn trường từ ngày 07/03/2022 đến 020/03/2022
Thời khóa biểu số 15: Các lớp liên kết TC K37, TC K38, K39 từ ngày 07/03 đến 20/03/2022
Thời khóa biểu số 14: Các lớp liên kết TC K37, TC K38, K39 từ ngày 21/02 đến 06/03/2022
Thời khóa biểu số 14: Toàn trường từ ngày 21/02/2022 đến 06/03/2022
Thời khóa biểu số 13: Các lớp liên kết TC K37, TC K38, K39 từ ngày 07/02 đến 20/02/2022
Thời khóa biểu số 13: Toàn trường từ ngày 07/02/2022 đến 20/02/2022
Thời khóa biểu số 12: Toàn trường từ ngày 17/01/2022 đến 06/02/2022
Thời khóa biểu số 12: Các lớp liên kết TC K37, TC K38, K39 từ ngày 17/01 đến 06/02/2022
0223.856.294
0223.856.294 0975.729.045