TKB số 18 (2023-2024): Toàn trường từ ngày 13/05/2024 đến 02/06/2024
TKB số 17 (2023-2024): Toàn trường từ ngày 29/04/2024 đến 12/05/2024
TKB số 16 (2023-2024): Toàn trường từ ngày 15/04/2024 đến 28/04/2024
TKB số 15 (2023-2024): Toàn trường từ ngày 01/04/2024 đến 14/04/2024
TKB số 14 (2023-2024): Toàn trường từ ngày 18/03/2024 đến 31/03/2024
TKB số 13 (2023-2024): Toàn trường từ ngày 04/03/2024 đến 17/03/2024
TKB số 12 (2023-2024): Toàn trường từ ngày 05/02/2024 đến 03/03/2024
TKB số 11 (2023-2024): Toàn trường từ ngày 22/01/2024 đến 04/02/2024
TKB số 10 (2023-2024): Toàn trường từ ngày 08/01/2024 đến 21/01/2024
TKB số 09 (2023-2024): Toàn trường từ ngày 25/12/2023 đến 07/01/2024
TKB số 08 (2023-2024): Toàn trường từ ngày 11/12/2023 đến 24/12/2023
TKB số 07 (2023-2024): Toàn trường từ ngày 27/11/2023 đến 10/12/2023
TKB số 06 (2023-2024): Toàn trường từ ngày 13/11/2023 đến 26/11/2023
TKB số 05 (2023-2024): Toàn trường từ ngày 30/10/2023 đến 12/11/2023
TKB số 04 (2023-2024): Toàn trường từ ngày 16/10/2023 đến 29/10/2023
TKB số 03 (2023-2024): Toàn trường từ ngày 02/10/2023 đến 15/10/2023
TKB số 02 (2023-2024): Toàn trường từ ngày 18/9/2023 đến 01/10/2023
TKB số 01 (2023-2024): Toàn trường từ ngày 04/9/2023 đến 17/9/2023
02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045