TKB số 18 (2022-2023): Toàn trường từ ngày 22/5/2023 đến 11/6/2023
TKB số 17 (2022-2023): Toàn trường từ ngày 08/5/2023 đến 21/5/2023
TKB số 16 (2022-2023): Toàn trường từ ngày 17/04/2023 đến 07/05/2023
TKB số 15 (2022-2023): Toàn trường từ ngày 03/04/2023 đến 16/04/2023
TKB số 14 (2022-2023): Toàn trường từ ngày 20/03/2023 đến 02/04/2023
TKB số 13 (2022-2023): Toàn trường từ ngày 06/03/2023 đến 19/03/2023
TKB số 12 (2022-2023): Toàn trường từ ngày 20/02/2023 đến 05/03/2023
TKB số 11 (2022-2023): Toàn trường từ ngày 06/02/2023 đến 19/02/2023
TKB số 10 (2022-2023): Toàn trường từ ngày 09/01/2023 đến 05/02/2023
TKB số 09 (2022-2023): Toàn trường từ ngày 26/12/2022 đến 08/01/2023
TKB số 08 (2022-2023): Toàn trường từ ngày 12/12/2022 đến 25/12/2022
TKB số 07 (2022-2023): Toàn trường từ ngày 28/11/2022 đến 11/12/2022
TKB số 06 (2022-2023): Toàn trường từ ngày 14/11/2022 đến 27/11/2022
TKB số 05 (2022-2023): Toàn trường từ ngày 31/10/2022 đến 13/11/2022 (Điều chỉnh)
TKB số 04 (2022-2023): Toàn trường từ ngày 17/10/2022 đến 30/10/2022
TKB SỐ 04 (2022-2023): Các lớp liên kết TC K38, K39 từ ngày 17/10 đến 30/10/2022
TKB SỐ 03 (2022-2023): Các lớp liên kết TC K38, K39 từ ngày 03/10 đến 16/10/2022
TKB số 03 (2022-2023): Toàn trường từ ngày 03/10/2022 đến 16/10/2022
02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045