Chương trình đào tạo

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2022-2023
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH: CÔNG NGHỆ Ô TÔ  - NĂM 2019
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - NĂM 2019
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP - NĂM 2019
DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG ÁP DỤNG TỪ NĂM 2022
DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG ÁP DỤNG TỪ NĂM 2019
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NVSP GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2022
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP - NĂM 2017
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - NĂM 2017
DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG NĂM 2019 - BCi
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGÀNH: BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGÀNH: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGÀNH: CÔNG NGHỆ Ô TÔ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH: CÔNG NGHỆ Ô TÔ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGÀNH: CẮT GỌT KIM LOẠI
02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045