Phòng Công tác - HSSV

I. Chức năng - nhiệm vụ:

1. Chức năng:

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện, quản lý, giáo dục công tác chính trị - tư tưởng đối với học sinh sinh viên thông qua các hoạt động ngoại khóa và quản lý học sinh sinh viên theo quy chế công tác HSSV.

- Tham mưu tổ chức và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và của địa phương trong công tác học sinh sinh viên.

- Là đầu mối về các công tác liên quan đến học sinh sinh viên.

2. Nhiệm vụ:

- Phối hợp làm thủ tục tiếp nhận tiếp nhận HSSV trúng tuyển vào trường. Lưu giữ toàn bộ hồ sơ gốc của HSSV trúng tuyển như : học bạ, giấy di chuyển quân dự bịlưu giữ toàn bộ hồ sơ gốc của HSSV trúng tuyển như : học bạ, giấy di chuyển quân dự bị…Phối hợp với các phòng, khoa, đoàn thể sắp xếp bố trí, chỉ định ban đại diện lớp, đề nghị xử lý những trường hợp học sinh sinh viên không đủ điều kiện và làm các thủ tục hồ sơ ra, vào trường; làm thẻ và quản lý hồ sơ học sinh sinh viên;

- Làm thủ tục tiếp nhận và di chuyển nghĩa vụ quân sự khi học sinh sinh viên nhập học, thôi học, ra trường với cơ quan quân sự địa  phương;

- Phối  hợp với địa phương hướng dẫn các thủ tục tạm trú, tạm vắng, quản lý HSSV ở ngoại trú trong quá trình học tập;

- Phối hợp với các đoàn thể, các đơn vị liên quan trong nhà trường, chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức cho học sinh sinh viên, tham gia tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội và các hoạt động ngoại khoá khác cho học sinh sinh viên;

- Chủ trì tổ chức khám sức khoẻ ban đầu cho học sinh sinh viên mới vào trường, khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh sinh viên; đề nghị xử lý những trường hợp không đủ sức khoẻ để học tập và giải quyết các trường hợp HSSV bị ốm đau, tai nạn rủi ro;

- Giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thân thể cho cán bộ, viên chức, lao động và học sinh sinh viên.

- Phối hợp với phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan tổ chức và thực hiện việc giáo dục định hướng đầu khoá theo chương trình cho học sinh sinh viên. 

- Giảng dạy, tập huấn các chuyên đề liên quan đến công tác học sinh sinh viên: dạy hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kĩ năng mềm ... cho học sinh sinh viên.

- Chủ trì trong công tác phát triển kĩ năng mềm cho học sinh sinh viên.

- Phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch huy động lực lượng HSSV tham gia vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, công tác an ninh trật tự trong trường và các hoạt động khác theo yêu cầu;

- Tổng hợp kết quả hoạt động về công tác chủ nhiệm của giáo viên chủ nhiệm toàn trường; tổng hợp tình hình của học sinh sinh viên báo cáo Ban giám hiệu theo định kỳ vào tuần cuối hàng tháng và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

- Tổng hợp, cung cấp kết quả rèn luyện  học kỳ và năm học của học sinh sinh viên giúp phòng Đào tạo lập báo cáo dạy nghề định kỳ.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xét điểm rèn luyện, xét cấp học bổng khuyến khích tài năng cho học sinh sinh sinh....

- Là đơn vị thường trực giúp Hội đồng đào tạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, cho thôi học đối với học sinh sinh viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

II. Nhân Sự:

1. Lê Sỹ Phỉnh

Chức vụ: Trưởng phòng

Email: lesyphinh@gmail.com

2. Nguyễn Duy Diễn

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Email: diennd.bci@gmail.com

3.Vũ Thị Kim Dung

Chức vụ: Cán bộ

Email: dungvtk.bci@gmail.com

4. Nguyễn Mậu Huy

Chức vụ: Cán bộ

Email: huynm.bci@gmail.com

5. Dương Phương Quỳnh

Chức vụ: Cán bộ

Email: quynhdp.bci@gmail.com

6. Nguyễn Thị Huệ

Chức vụ: Cán bộ

Email: huent.bci@gmail.com

7. Tạ Thị Huyền

Chức vụ: Cán bộ

Email: huyentt.bci@gmail.com

III. Địa chỉ liên hệ:

Phòng 107 nhà C, Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh

Số 499, đường Hàn Thuyên, khu I, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02223.854.812

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045