DANH SÁCH CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH, NGHỀ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG NĂM 2019

DANH SÁCH CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH, NGHỀ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG NĂM 2019

Danh mục các ngành quy định khối lượng kiến thức, yêu cầu về năng lực người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp đối với đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng năm 2019

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-CĐCN, ngày     tháng   năm 2019)

 

TT

 

TÊN NGÀNH, NGHỀ

MÃ NGÀNH NGHỀ

GHI CHÚ

TRUNG CẤP

CAO ĐẲNG

1

Điện tử công nghiệp

5520225

6520225

 

2

Điện công nghiệp

5520227

6520227

 

3

Tự động hóa công nghiệp

 

6520264

 

4

Cơ điện tử

 

6520263

 

5

Hàn

5520123

6520123

 

6

Cắt gọt kim loại

5520121

6520121

 

7

Công nghệ ô tô

5510216

6510216

 

8

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

 

6480202

 

9

Kế toán doanh nghiệp

5340302

6340302

 

10

Công nghệ chế tạo máy

 

6510212

 

11

Kỹ thuật chế biến món ăn

5810207

 

 

12

Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

5520249

 

 

13

Thương mại điện tử

 

6340122

 

14

Quản trị mạng máy tính

 

6480209

 

15

Bảo trì và sửa chữa ô tô

5520159

 

 

 

Các bài viết khác

0223.856.294
0223.856.294 0975.729.045