HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG

Các Quy trình Hệ thống ĐBCL năm 2021

Các Quy trình Hệ thống ĐBCL năm 2021

DANH SÁCH QUY TRÌNH HỆ THỐNG ĐBCL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 455/QĐ-CĐCN ngày 23 tháng 12 năm 2021)

 

TT

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG (TÊN QUY TRÌNH)

MÃ KÝ HIỆU

1

Quy trình tổ chức nhà giáo học tập tại doanh nghiệp

QT01/BCI-PR

2

Quy trình xây dựng, lựa chọn, bổ sung, điều chỉnh  chương trình đào tạo

QT02/BCI-ĐT

3

Quy trình xây dựng, lựa chọn, bổ sung, điều chỉnh  giáo trình đào tạo

QT03/BCI-ĐT

4

Quy trình đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

QT04/BCI-ĐT

5

Quy trình nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

QT05/BCI-ĐT

6

Quy trình tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN

QT06/BCI-ĐT

7

Quy trình tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

QT07/BCI-KT

8

Quy trình đào tạo, bồi dưỡng CBQL, nhà giáo, viên chức và người lao động

QT08/BCI-TCHC

9

Quy trình tuyển dụng

QT09/BCI-TCHC

10

Quy trình kỷ luật CBVC

QT10/BCI-TCHC

11

Quy trình xét nâng lương cho cán bộ, viên chức, nhân viên

QT11/BCI-TCHC

12

Quy trình khen thưởng cán bộ, viên chức, người lao động

QT12/BCI-TCHC

13

Quy trình quản lý hồ sơ HSSV

QT13/BCI-CTHSSV

14

Quy trình quản lý phòng học, nhà xưởng

QT14/BCI-TCHC

15

Quy trình sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị

QT15/BCI-TCHC

16

Quy trình mua sắm tài sản

QT16/BCI-KT

17

Quy trình tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

QT17/BCI-ĐT

18

Quy trình khảo sát học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp

QT18/BCI-PR

19

Quy trình nhập học

QT19/BCI-PR

 

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045