HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG

CÁC QUY TRÌNH CỦA HỆ THỐNG ĐBCL NĂM 2023

CÁC QUY TRÌNH CỦA HỆ THỐNG ĐBCL NĂM 2023

DANH SÁCH QUY TRÌNH HỆ THỐNG ĐBCL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 325/QĐ-CĐCN ngày 04 / 7 /2023)

 

TT

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG (TÊN QUY TRÌNH)

MÃ KÝ HIỆU

GHI CHÚ

1

Quy trình cho HSSV thôi học

QT01/BCI-HSSV

 

2

Quy trình trả hồ sơ HSSV

QT02/ BCI-HSSV

 

3

Quy trình xếp loại kết quả rèn luyện HSSV

QT03/ BCI-HSSV

 

4

Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý cấp phòng/khoa

QT04/BCI-TCHC

 

5

 Quy trình ra văn bản

QT05/ BCI-TCHC

 

6

 Quy trình quan hệ hợp tác doanh nghiệp

QT06/BCI-PR

 

7

Quy trình bảo lưu kết quả học tập

QT07/BCI-ĐT

 

8

Quy trình thi Kỹ năng nghề cấp trường

QT09/BCI-ĐT

 

9

Quy trình tổ chức thanh, kiểm tra định kỳ theo kế hoạch

QT10/BCI-ĐT

 

10

Quy trình đánh giá bài giảng cho giảng viên mới

QT11/BCI-ĐT

 

11

Quy trình xây dựng kế hoạch giáo viên

QT12/BCI-ĐT

 

12

Quy trình lưu trữ hồ sơ quản lý đào tạo

QT13/BCI- ĐT

 

13

Quy trình cấp văn bằng chứng chỉ cho người học

QT14/BCI-ĐT

 

14

Quy trình tổ chức sự kiện

QT15/BCI-PR

 

15

Quy trình Bảo trì, sửa chữa máy móc, trang thiết bị

QT16/BCi-TCHC

Điều chỉnh, bổ sung

 

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045