Giấy phép đăng ký hoạt động năm 2019 (số 175b/2017/GCNĐKBS-GDNN) ngày 26/7/2019
Giấy phép đăng ký hoạt động năm 2017 (số 175a/2017/GCNĐKBS-GDNN) ngày 25/8/2017
Giấy phép đăng ký hoạt động năm 2017 (số 175/2017/GCNĐKHĐ-TCDN)
MÃ HÓA CÁC QUY TRÌNH 13,14,15,16,17,18  HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM 2021 BẰNG MÃ QR
MÃ HÓA CÁC QUY TRÌNH 4,5,6,7,8,9,10,11 HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM 2021 BẰNG MÃ QR
QT 03. BCi-ĐT (Quy trình thi kết thúc MH/MĐ)
QT 02. BCi-ĐT (Quy trình xét điều kiện dự thi kết thúc MH/MĐ)
QT 01.BCi-PR (Quy trình tuyển sinh)
0223.856.294
0223.856.294 0975.729.045