HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG

CÁC QUY TRÌNH CỦA HỆ THỐNG ĐBCL NĂM 2022

CÁC QUY TRÌNH CỦA HỆ THỐNG ĐBCL NĂM 2022

DANH SÁCH QUY TRÌNH HỆ THỐNG ĐBCL
(Ban hành kèm theo Quyết định số 240/QĐ-CĐCN ngày 24 tháng 6 năm 2022)

 

TT

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG (TÊN QUY TRÌNH)

MÃ KÝ HIỆU

1

Quy trình khảo sát học sinh THCS, THPT về nhu cầu học nghề

QT01/BCI-PR

2

Quy trình đào tạo song hành cho sinh viên tại doanh nghiệp

QT02/BCI-ĐT

3

Quy trình quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức, người lao động

QT03/BCI-TCHC

4

Quy trình thực hiện chính sách hỗ trợ học phí

QT04/BCI-KT

5

Quy trình xét công nhận tốt nghiệp

QT05/BCI-ĐT

6

Quy trình xét miễn học, miễn thi các môn học chung

QT06/BCI-ĐT

7

Quy trình xây dựng kế hoạch đào tạo

QT07/BCI-ĐT

8

Quy trình xây dựng tiến độ đào tạo theo năm học

QT08/BCI-ĐT

9

Quy trình xây dựng thời khóa biểu theo giai đoạn

QT09/BCI-ĐT

10

Quy trình thực hiện Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

QT10/BCI-ĐT

11

Quy trình đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp

QT11/BCI-ĐT

12

Quy trình thanh kiểm tra thường xuyên hoạt động đào tạo

QT12/BCI-ĐT

13

Quy trình tổ chức hoạt động ngoại khóa cho HSSV

QT13/BCI-CTHSSV

 

Quyết định ban hành 13 Quy trình năm 2022

 

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045