HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG

BÁO CÁO HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GDNN NĂM 2021

BÁO CÁO HỆ THỐNG ĐBCL GDNN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP BẮC NINH NĂM 2021

 

CÁC VĂN BẢN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐBCL GDNN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP BẮC NINH NĂM 2021

TT

CÁC BÁO CÁO

NHẤN ĐỂ XEM

GHI CHÚ

1

Kế hoạch số 02/KH-CĐCN, ngày 19/01/2021 của trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh về việc Thực hiện tự kiểm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp năm 2021

Xem

 

2

Quyết định số 31/QĐ-CĐCN, ngày 15/01/2021 của trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh về việc Thành lập Hội đồng tự kiểm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp năm 2021

Xem

 

3

Quyết định số 47/QĐ-CĐCN, ngày 18/01/2021 của trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh về việc Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các ngành Cắt gọt kim loại, điện tử công nghiệp, Công nghệ ô tô, Tự động hóa công nghiệp và Điện công nghiệp

Xem

 

4

Kế hoạch số 30/KH-CĐCN, ngày 15/07/2021 của trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh về việc Thực hiện tự tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các ngành Cắt gọt kim loại, điện tử công nghiệp, Công nghệ ô tô, Tự động hóa công nghiệp và Điện công nghiệp

Xem

 

5

Kế hoạch số 31/KH-CĐCN, ngày 15/07/2021 của trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh về việc Xây dựng bổ sung các quy trình vào hệ thống cơ sở dữ liệu và hệ thống công cụ bảo đảm chất lượng năm 2021, rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật các quy trình đã ban hành năm 2020

Xem

 

 

HỆ THỐNG ĐBCL GDNN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP BẮC NINH NĂM 2021

TT

CÁC BÁO CÁO

NHẤN ĐỂ XEM

GHI CHÚ

1

Báo cáo hệ thống tự ĐBCL năm 2021

Xem

 

2

Báo cáo tự đánh giá chất lượng

Xem

 

3

Báo cáo tự kiểm định cơ sở GDNN

Xem

 

4

Báo cáo tự kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Cắt gọt kim loại

Xem

 

5

Báo cáo tự kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Điện tử công nghiệp

Xem

 

6

Báo cáo tự kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ ô tô

Xem

 

7

Báo cáo tự kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Tự động hóa công nghiệp

Xem

 

8

Báo cáo tự kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp

Xem

 

9

Báo cáo triển khai hệ thống

Xem

 

 

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045