QUY CHẾ ĐÀO TẠO NĂM 2022

QUY CHẾ ĐÀO TẠO NĂM 2022

QUY CHẾ

QUY ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG THEO PHƯƠNG THỨC TÍCH LŨY MÔ ĐUN

 (Ban hành theo Quyết định số 320/QĐ-CĐCN, ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh)

 

Các bài viết khác

0223.856.294
0223.856.294 0975.729.045