DANH SÁCH CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH, NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NĂM 2019

DANH SÁCH CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NĂM 2019

Danh mục các ngành quy định khối lượng kiến thức, yêu cầu về năng lực người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp đối với đào tạo trình độ sơ cấp

 (Kèm theo Quyết định số 129/QĐ-CĐCN ngày 06 tháng 5 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh)

 

TT

 

TÊN NGÀNH, NGHỀ

GHI CHÚ

 
 

1

Hàn

 

 

2

Điện công nghiệp

 

 

3

Lắp đặt thiết bị lạnh

 

 

4

Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

 

 

5

Kỹ thuật chế biến món ăn

 

 
Tải xuống biểu mẫu

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045