Thời khóa biểu số 13: Các lớp liên kết TC K37, TC K38, K39 từ ngày 07/02 đến 20/02/2022
Thời khóa biểu số 13: Toàn trường từ ngày 07/02/2022 đến 20/02/2022
Thời khóa biểu số 12: Toàn trường từ ngày 17/01/2022 đến 06/02/2022
Thời khóa biểu số 12: Các lớp liên kết TC K37, TC K38, K39 từ ngày 17/01 đến 06/02/2022
Thời khóa biểu số 11: Toàn trường từ ngày 03/01/2022 đến 16/01/2022
Thời khóa biểu số 11: Các lớp liên kết TC K37, TC K38, K39 từ ngày 03/01 đến 16/01/2022
Thời khóa biểu số 10: Các lớp liên kết TC K37, TC K38, K39 từ ngày 20/12 đến 02/12/2022
Thời khóa biểu số 10: Toàn trường từ ngày 20/12 đến 02/01/2022
Thời khóa biểu số 09: Toàn trường từ ngày 06/12 đến 19/12/2021
Thời khóa biểu số 09: Các lớp liên kết TC K37, TC K38, K39 từ ngày 06/12 đến 19/12/2021
Thời khóa biểu số 08: Các lớp liên kết TC K37, TC K38, K39 từ ngày 22/11 đến 05/12/2021
Thời khóa biểu số 08: Toàn trường từ ngày 22/11 đến 05/12/2021
Thời khóa biểu số 07: Toàn trường từ ngày 08/11 đến 21/11/2021
Thời khóa biểu số 07: Các lớp liên kết TC K37, TC K38 từ ngày 08/10 đến 21/11/2021
Thời khóa biểu số 06: Toàn trường từ ngày 25/10 đến 07/11/2021
Thời khóa biểu số 06: Các lớp liên kết TC K37, TC K38 từ ngày 25/10 đến 07/11/2021
Thời khóa biểu số 05: Toàn trường từ ngày 11/10 đến 24/10/2021
Thời khóa biểu số 05: Các lớp liên kết TC K37, TC K38 từ ngày 11/10 đến 24/10/2021
0223.856.294
0223.856.294 0975.729.045