Danh mục giáo trình lưu hành nội bộ 2019

Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh        
Thư viện        
DANH MỤC GIÁO TRÌNH LƯU HÀNH NỘI BỘ  
(Theo Quyết định số 340 /QĐ-CĐCN ngày 15  tháng 11  năm 2019 ban hành
 giáo trình lưu hành nội bộ trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng năm 2019)
             
TT Tên giáo trình Trình độ Năm
 xuất bản
Link Ghi chú
I Ngành: Điện công nghiệp
1 MH 07 An toàn lao động Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh07-an-toan-lao-dong-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-635716.html  
2 MH 08 Mạch điện  Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh08-mach-dien-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-635717.html  
3 MH 09 Vẽ kỹ thuật Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-09-ve-ky-thuat-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-635718.html  
4 MH 10 Vật liệu điện Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-10-vat-lieu-dien-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-635719.html  
5 MĐ 11 Khí cụ điện Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-11-khi-cu-dien-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-635720.html  
6 MH 12 Vẽ điện Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-12-ve-dien-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-635721.html  
7 MĐ 13 Điện tử cơ bản Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-13-dien-tu-co-ban-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-635722.html  
8 MĐ 14 Sử dụng dụng cụ cầm tay Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-14-su-dung-dung-cu-cam-tay-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-635723.html  
9 MĐ 15 Đo lường điện - điện tử  Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-15-do-luong-dien-dien-tu-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-635724.html  
10 MH 16 Máy điện 1 Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-16-may-dien-1-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-635725.html  
11 MĐ 17 Máy điện 2 Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-tinh-md-17-may-dien-2-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-635726.html  
12 MH 18 Cung cấp điện Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-18-cung-cap-dien-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-635727.html  
13 MĐ 19 Truyền động điện  Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-19-truyen-dong-dien-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-635728.html  
14 MĐ 20 Thiết bị điện gia dụng Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-20-thiet-bi-dien-gia-dung-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-635729.html  
15 MĐ 21 Kỹ thuật cảm biến Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-21-ky-thuat-cam-bien-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-635730.html  
16 MĐ 22 Điều khiển điện khí nén Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-22-dieu-khien-dien-khi-nen-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-635731.html  
17 MĐ 23 Trang bị điện 1 Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-23-trang-bi-dien-1-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-635732.html  
18 MH 24 Trang bị điện 2 Cao đẳng 2019    
19 MĐ 25 Kỹ thuật lắp đặt điện Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-25-ky-thuat-lap-dat-dien-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-635733.html  
20 MĐ 26 Điện tử công suất Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-26-dien-tu-cong-suat-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-635734.html  
21 MĐ 27 PLC cơ bản Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-27-plc-co-ban-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-635735.html  
22 MĐ 28 PLC nâng cao Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-28-plc-nang-cao-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-635736.html  
23 MĐ 29 Điều khiển lập trình cỡ nhỏ Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-29-dieu-khien-lap-trinh-co-nho-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-635737.html  
24 MĐ 30 Bảo dưỡng hệ thống trang bị điện cho máy công cụ tại doanh nghiệp Cao đẳng 2019    
II Ngành : Điện tử công nghiệp
1 MH 07 An toàn lao động Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-hoc-an-toan-lao-dong-nganh-dien-cong-nghiep-dien-tu-cong-nghiep-tu-dong-hoa-cong-635789.html  
2 MH 08 Kỹ thuật điện Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-hoc-ky-thuat-dien-nganh-dien-tu-cong-nghiep-tu-dong-hoa-cong-nghiep-trinh-do-cao-635790.html  
3 MĐ 09 Đo lường Điện - Điện tử Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-do-luong-dien-dien-tu-nganh-dien-tu-cong-nghiep-tu-dong-hoa-cong-nghiep-tri-635791.html  
4 MĐ 10 Điện cơ bản Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-dien-co-ban-nganh-dien-tu-cong-nghiep-tu-dong-hoa-cong-nghiep-trinh-do-cao-da-635792.html  
5 MH 11 Máy điện Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-hoc-may-dien-nganh-dien-tu-cong-nghiep-tu-dong-hoa-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-635793.html  
6 MH 12 Linh kiện điện tử Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-12-linh-kien-dien-tu-nganh-dien-tu-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-635794.html  
7 MĐ 13 Sử dụng dụng cụ cầm tay Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-su-dung-dung-cu-cam-tay-nganh-dien-cong-nghiep-dien-tu-cong-nghiep-trinh-do-c-635795.html  
8 MĐ 14 Mạch điện tử cơ bản Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-mach-dien-tu-co-ban-nganh-dien-tu-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-635796.html  
9 MĐ 15 Kỹ thuật xung - số Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-ky-thuat-xung-so-nganh-dien-tu-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-635797.html  
10 MĐ 16 Thiết kế mạch bằng máy tính Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-thiet-ke-mach-bang-may-tinh-nganh-dien-tu-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-635798.html  
11 MĐ 17 Chế tạo mạch in và hàn linh kiện  Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-che-tao-mach-in-va-han-linh-kien-nganh-dien-tu-cong-nghiep-tu-dong-hoa-cong-ng-635799.html  
12 MĐ 18 Trang bị điện  Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-trang-bi-dien-nganh-dien-tu-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-635800.html  
13 MĐ 19 Kỹ thuật cảm biến Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-ky-thuat-cam-bien-nganh-dien-tu-cong-nghiep-tu-dong-hoa-cong-nghiep-trinh-do-635801.html  
14 MĐ 20 Điều khiển điện khí nén Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-dieu-khien-dien-khi-nen-nganh-dien-tu-cong-nghiep-tu-dong-hoa-cong-nghiep-trinh-do-635802.html  
15 MĐ 21 Điện tử công suất Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-dien-tu-cong-suat-nganh-dien-tu-cong-nghiep-tu-dong-hoa-cong-nghiep-trinh-do-635803.html  
16 MĐ 22 Vi điều khiển 1   Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-vi-dieu-khien-1-nganh-dien-tu-cong-nghiep-tu-dong-hoa-cong-nghiep-trinh-do-ca-635804.html  
17 MĐ 23 Vi điều khiển 2 Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-vi-dieu-khien-2-nganh-dien-tu-cong-nghiep-tu-dong-hoa-cong-nghiep-trinh-do-ca-635805.html  
18 MĐ 24 PLC cơ bản  Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-plc-co-ban-nganh-dien-tu-cong-nghiep-tu-dong-hoa-cong-nghiep-trinh-do-cao-da-635806.html  
19 MĐ 25 PLC nâng cao Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-plc-nang-cao-nganh-dien-cong-nghiep-dien-tu-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-635807.html  
20 MĐ 26 Điều khiển lập trình cỡ nhỏ Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-dieu-khien-lap-trinh-co-nho-nganh-dien-tu-cong-nghiep-tu-dong-hoa-cong-nghiep-635808.html  
21 MĐ 27 Lắp đặt bảo dưỡng hệ thống cơ điện tử Cao đẳng 2019    
22 MĐ 28 Bảo dưỡng thiết bị điện tử tại doanh nghiệp Cao đẳng 2019    
23 MĐ 29 Thiết kế lắp đặt hệ thống Smart Home Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-thiet-ke-lap-dat-he-thong-smart-home-nganh-dien-tu-cong-nghiep-tu-dong-hoa-con-635809.html  
III Ngành: Tự động hóa  
1 MH07 An toàn lao động Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-07-an-toan-lao-dong-nganh-dien-cong-nghiep-dien-tu-cong-nghiep-tu-dong-hoa-cong-n-636365.html  
2 MH08 Kỹ thuật điện Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-08-ky-thuat-dien-nganh-dien-tu-cong-nghiep-tu-dong-hoa-cong-nghiep-trinh-do-cao-d-636366.html  
3 MĐ09 Đo lường điện- điện tử Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-09-do-luong-dien-dien-tu-636367.html  
4 MH10 Vẽ kỹ thuật Cao đẳng 2019    
5 MĐ11 Điện cơ bản Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-11-dien-co-ban-nganh-dien-tu-cong-nghiep-tu-dong-hoa-cong-nghiep-trinh-do-cao-dan-636368.html  
6 MH12 Máy điện Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-12-may-dien-nganh-dien-tu-cong-nghiep-tu-dong-hoa-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-636369.html  
7 MĐ13 Sử dụng dụng cụ cầm tay Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-13-su-dung-dung-cu-cam-tay-nganh-tu-dong-hoa-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-636370.html  
8 MĐ14 Điện tử cơ bản Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-14-dien-tu-co-ban-nganh-tu-dong-hoa-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-636371.html  
9 MĐ15 Trang bị điện Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-15-trang-bi-dien-nganh-tu-dong-hoa-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-636372.html  
10 MĐ16 Kỹ thuật cảm biến Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-16-ky-thuat-cam-bien-nganh-dien-tu-cong-nghiep-tu-dong-hoa-cong-nghiep-trinh-do-c-636373.html  
11 MĐ17 Điện tử công suất Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-17-dien-tu-cong-suat-nganh-dien-cong-nghiep-dien-tu-cong-nghiep-tu-dong-hoa-cong-636374.html  
12 MH18 Lý thuyết điều khiển tự động Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-18-ly-thuyet-dieu-khien-tu-dong-nganh-tu-dong-hoa-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-636375.html  
13 MĐ19 Điều khiển khí nén- thủy lực Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-19-dieu-khien-khi-nen-thuy-luc-nganh-tu-dong-hoa-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-636376.html  
14 MĐ20 Vi điều khiển Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-20-vi-dieu-khien-nganh-tu-dong-hoa-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-636377.html  
15 MĐ21 Điều khiển lập trình PLC Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-21-dieu-khien-lap-trinh-plc-nganh-tu-dong-hoa-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-636378.html  
16 MĐ22 Điều khiển lập trình lập trình cỡ nhỏ Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-22-dieu-khien-lap-trinh-co-nho-nganh-dien-tu-cong-nghiep-tu-dong-hoa-cong-nghiep-t-636379.html  
17 MĐ23 Thiết bị và hệ thống điều khiển tự động Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-23-mang-thiet-bi-va-he-thong-tu-dong-nganh-tu-dong-hoa-cong-nghiep-trinh-do-cao-d-636380.html  
18 MĐ24 Mạng truyền thông công nghiệp Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/iao-trinh-md-24-mang-truyen-thong-cong-nghiep-nganh-tu-dong-hoa-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-636381.html  
19 MĐ25 Bảo dưỡng hệ thống tự động hóa tại doanh nghiệp Cao đẳng 2019    
20 MĐ26 Robot công nghiệp Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-26-robot-cong-nghiep-nganh-tu-dong-hoa-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-636382.html  
21 MĐ27 Lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống cơ điện tử Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-27-lap-dat-van-hanh-he-thong-co-dien-tu-nganh-tu-dong-hoa-cong-nghiep-trinh-do-ca-636383.html  
22 MĐ 28 Thiết kế lắp đặt hệ thống Smart Home Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-28-thiet-ke-lap-dat-he-thong-smart-home-nganh-dien-tu-cong-nghiep-tu-dong-hoa-cong-636384.html  
IV Ngành: Cơ điện tử  
1 MH 07 Vẽ kỹ thuật cơ khí Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-07-ve-ky-thuat-co-khi-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-638676.html  
2 MH 08 Vật liệu cơ khí Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-08-vat-lieu-co-khi-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-638677.html  
3 MH 09 Dung sai – đo lường kỹ thuật Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-09-dung-sai-do-luong-ky-thuat-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-638678.html  
4 MH 10 Cơ kỹ thuật ( Cơ lý thuyết) Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-10-1-co-ly-thuyet-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-638679.html  
    Cơ kỹ thuật ( Sức bền vật liệu) Cao đẳng 2020 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-11-ky-thuat-dien-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-638681.html  
5 MH 11 Kỹ thuật điện Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-11-ky-thuat-dien-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-638681.html  
6 MH 12 An toàn vệ sinh lao động Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-12-an-toan-ve-sinh-lao-dong-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-638682.html  
7 MĐ 13 Thiết kế trên AutoCad Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-13-auto-cad-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-638683.html  
8 MĐ14 Sử dụng dụng cụ cầm tay Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-14-su-dung-dung-cu-cam-tay-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-638684.html  
9 MĐ 15 Thực hành hàn Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-15-thuc-hanh-han-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-638685.html  
10 MĐ 16 Điện cơ bản Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-16-dien-co-ban-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-638686.html  
11 MĐ 17 Điện tử cơ bản Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-17-dien-tu-co-ban-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-638687.html  
12 MĐ 18 Thiết kế mạch điện tử Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-18-thiet-ke-mach-dien-tu-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-638688.html  
13 MĐ 19 Kỹ thuật xung số Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-19-ky-thuat-xung-so-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-638689.html  
14 MĐ 20 Lập trình PLC Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-20-lap-trinh-plc-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-638690.html  
15 MĐ 21 Hệ thống sản xuất linh hoạt (MPS & FMS)   Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-21-he-thong-san-xuat-linh-hoat-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-638691.html  
16 MĐ 22 Bài tập ứng dụng thực hành hệ thống cơ điện tử Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-22-bai-tap-ung-dung-thuc-hanh-he-thong-co-dien-tu-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-da-638692.html  
17 MĐ 23 Kỹ thuật cảm biến Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-23-ky-thuat-cam-bien-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-638693.html  
18 MĐ 24 Vi điều khiển Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-24-vi-dieu-khien-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-638694.html  
19 MĐ 25 Thiết kế cơ khí Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-25-thiet-ke-co-khi-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-638695.html  
20 MĐ 26 Gia công tiện Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-26-tien-van-nang-co-ban-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-638696.html  
21 MĐ 27 Gia công phay Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-27-phay-van-nang-co-ban-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-638697.html  
22 MĐ 28 Gia công CNC Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-28-gia-cong-cnc-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-638698.html  
23 MĐ 29 Điều khiển khí nén Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-29-dieu-khien-khi-nen-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-638699.html  
24 MĐ 30 Điều khiển thuỷ lực Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-30-dieu-khien-truyen-dong-thuy-luc-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-638700.html  
25 MĐ 31 Lắp ráp, bảo dưỡng hệ thống truyền động cơ khí Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-31-lap-rap-bao-duong-he-thong-truyen-dong-co-khi-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-d-638701.html  
26 MĐ 32 Lắp đặt, vận hành  hệ thống cơ điện tử Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-32-lap-dat-van-hanh-he-thong-co-dien-tu-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-638702.html  
27 MĐ 33 PLC nâng cao Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-33-plc-nang-cao-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-638703.html  
V Ngành: Cắt gọt kim loại  
1 MH 07 Vẽ kỹ thuật cơ khí Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh07-ve-ky-thuat-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-638739.html  
2 MH 08 Vật liệu cơ khí Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-08-vat-lieu-co-khi-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-638740.html  
3 MH 09 Dung sai – đo lường kỹ thuật Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-09-dung-sai-do-luong-ky-thuat-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-638741.html  
4 MH 10 Cơ kỹ thuật (Cơ lý thuyết) Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-10-1-co-ly-thuyet-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-638742.html  
Cơ kỹ thuật (Cơ lý thuyết) Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-10-2-suc-ben-vat-lieu-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-638743.html  
5 MH 11 Kỹ thuật điện Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-11-ky-thuat-dien-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-638744.html  
6 MH 12 An toàn, vệ sinh lao động Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-12-an-toan-ve-sinh-lao-dong-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-638745.html  
7 MĐ 13 Thiết kế trên AutoCad Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-13-uto-cad-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-638746.html  
8 MĐ 14 Sử dụng dụng cụ cầm tay Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-14-su-dung-dung-cu-cam-tay-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-638747.html  
9 MĐ 15 Thực hành hàn Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-15-thuc-hanh-han-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-638748.html  
10 MĐ 16 Thực hành điện cơ bản Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-16-thuc-hanh-dien-co-ban-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-638749.html  
11 MH 17.1 Nguyên lý cắt  Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-17-1-nguyen-ly-cat-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-638750.html  
MH 17.2 Máy công cụ Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-17-2-may-cong-cu-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-638751.html  
12 MH 18 Cơ sở công nghệ chế tạo máy Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-18-co-so-cong-nghe-che-tao-may-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-638752.html  
13 MĐ 19 Tiện trụ ngắn, tiện trụ dài l»10d và cắt rãnh Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-19-tien-tru-ngan-tru-dai-va-cat-ranh-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-638753.html  
14 MĐ 20 Tiện lỗ Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-20-tien-lo-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-638754.html  
15 MĐ 21 Phay, bào mặt phẳng, mặt bậc Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-21-phay-bao-mat-phang-mat-bac-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-638755.html  
16 MĐ 22 Phay, bào rãnh Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-21-phay-bao-mat-phang-mat-bac-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-638755.html  
17 MĐ 23 Bài tập ứng dụng thực hành gia công Tiện, Phay, Bào Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-23-bai-tap-ung-dung-gia-cong-tien-phay-bao-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-da-638757.html x
18 MĐ 24 Tiện côn Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-24-tien-con-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-638758.html  
19 MĐ 25 Tiện ren tam giác Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-25-tien-ren-tam-giac-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-638759.html  
20 MĐ 26 Tiên ren truyền động Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-26-tien-ren-truyen-dong-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-638760.html  
21 MĐ 27 Phay đa giác và bánh răng trụ Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-27-phay-da-giac-va-banh-rang-tru-638761.html  
22 MĐ 28 Vẽ và thiết kế cơ khí cơ bản Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-28-ve-va-thiet-ke-co-khi-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-638762.html  
23 MĐ 29 Lập trình CAD/CAM/CNC Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-29-lap-trinh-cad-cam-cnc-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-638763.html  
24 MĐ 30 Gia công trên máy CNC cơ bản Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-30-gia-cong-tren-may-cnc-co-ban-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-638764.html  
25 MĐ 31 Tiện kết hợp Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-31-tien-ket-hop-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-638765.html  
26 MĐ 32 Tiện lệch tâm, tiện định hình Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-32-tien-lech-tam-tien-dinh-hinh-638766.html  
27 MĐ 33 Mài mặt phẳng Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-33-mai-mat-phang-638767.html  
VI Ngành: Công nghệ ô tô  
1 MH 07 Kỹ thuật điện Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-hoc-07-ky-thuat-dien-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-cao-dang-trung-cap-637561.html  
2 MH 08 Kỹ thuật điện tử  Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-hoc-08-ky-thuat-dien-tu-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-cao-dang-637562.html  
3 MH 09 Cơ kỹ thuật Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-hoc-09-co-ky-thuat-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-cao-dang-trung-cap-637563.html  
4 MH 10 Vật liệu cơ khí Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-hoc-10-vat-lieu-co-khi-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-cao-dang-trung-cap-637564.html  
5 MH 11 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-hoc-11-dung-sai-lap-ghep-va-do-luong-ky-thuat-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-cao-d-637565.html  
6 MH 12 Vẽ kỹ thuật cơ khí Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-hoc-12-ve-ky-thuat-co-khi-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-cao-dang-trung-cap-637566.html  
7 MH 13 Công nghệ khí nén - thuỷ lực ứng dụng Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-hoc-13-cong-nghe-khi-nen-va-thuy-luc-ung-dung-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-cao-d-637567.html  
8 MH 14 Nhiệt kỹ thuật Cao đẳng 2019    
9 MH 15 An toàn vệ sinh lao động Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-hoc-15-an-toan-ve-sinh-lao-dong-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-cao-dang-trung-cap-637568.html  
10 MĐ 16 Thực hành AUTOCAD  Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-16-thuc-hanh-autocad-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-cao-dang-637569.html  
11 MĐ 17 Sử dụng dụng cụ cầm tay Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-17-su-dung-dung-cu-cam-tay-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-cao-dang-trung-cap-637570.html  
12 MĐ 18 Thực hành Hàn  Cao đẳng 2019    
13 MH 19 Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữa Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-hoc-19-ky-thuat-chung-ve-o-to-va-cong-nghe-sua-chua-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-637571.html  
14 MĐ 20 Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ  Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-20-bao-duong-va-sua-chua-co-cau-truc-khuyu-thanh-truyen-va-bo-phan-co-dinh-cua-637572.html  
15 MĐ 21 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phân phối khí Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-dun-21-bao-duong-va-sua-chua-he-thong-phan-phoi-khi-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-637573.html  
16 MĐ 22 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-dun-22-bao-duong-va-sua-chua-he-thong-boi-tron-va-he-thong-lam-mat-nganh-cong-nghe-637574.html  
17 MĐ 23 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng bộ chế hòa khí Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-dun-23-bao-duong-va-sua-chua-he-thong-nhien-lieu-dong-co-xang-dung-bo-che-hoa-khi-n-637575.html  
18 MĐ 24 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ diesel Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-dun-24-bao-duong-va-sua-chua-he-thong-nhien-lieu-dong-co-diesel-nganh-cong-nghe-o-637576.html  
19 MĐ 25 Bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ô tô  Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-dun-25-bao-duong-va-sua-chua-trang-bi-dien-o-to-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-cao-637577.html  
20 MĐ 26 Bài tập tổng hợp chẩn đoán, sửa chữa Pan động cơ Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-dun-26-bai-tap-tong-hop-chan-doan-va-sua-chua-pan-dong-co-nganh-cong-nghe-o-to-tri-637578.html  
21 MĐ 27 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-dun-27-bao-duong-va-sua-chua-he-thong-truyen-luc-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-ca-637579.html  
22 MĐ 28 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống di chuyển     Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-28-bao-duong-va-sua-chua-he-thong-di-chuyen-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-cao-637580.html  
23 MĐ 29 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lái Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-29-bao-duong-va-sua-chua-he-thong-lai-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-cao-dang-637581.html  
24 MĐ 30 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-30-bao-duong-va-sua-chua-he-thong-phanh-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-cao-dang-637582.html  
25 MĐ 31 Bài tập nâng cao bảo dưỡng và sửa chữa ô tô Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-dun-31-bai-tap-nang-cao-bao-duong-va-sua-chua-o-to-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-637583.html  
26 MĐ 32 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-dun-32-bao-duong-va-sua-chua-he-thong-phun-xang-dien-tu-nganh-cong-nghe-o-to-trin-637584.html  
27 MĐ 33 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh ABS Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-33-bao-duong-va-sua-chua-he-thong-phanh-abs-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-cao-637585.html  
28 MĐ 34 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-34-bao-duong-va-sua-chua-he-thong-dieu-hoa-khong-khi-tren-o-to-nganh-cong-nghe-637586.html  
29 MĐ 35 Bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự động ô tô Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-dun-35-bao-duong-va-sua-chua-hop-so-tu-dong-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-cao-da-637587.html  
VII Ngành: Công nghệ thông tin  
1 MH 05 Tin học Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-05-tin-hoc-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-dang-638811.html  
2 MH07 Cấu trúc máy tính Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-07-cau-truc-may-tinh-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-dang-638812.html  
3 MH08 Mạng máy tính Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-08-mang-may-tinh-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-dang-638813.html  
4 MH09 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-09-cau-truc-du-lieu-va-giai-thuat-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-dang-638814.html  
5 MH10 Cơ sở dữ liệu Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-10-co-so-du-lieu-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-dang-638815.html  
6 MĐ11 Lập trình C++ Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-11-lap-trinh-c-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-dang-638816.html  
7 MĐ12 Lắp ráp và bảo trì máy tính Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-12-lap-rap-va-bao-tri-may-tinh-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-dang-638817.html  
8 MĐ13 Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị văn phòng Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-13-lap-dat-sua-chua-bao-duong-thiet-bi-van-phong-638818.html  
9 MĐ14 Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-14-thiet-ke-va-xay-dung-he-thong-mang-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-dang-638819.html  
10 MĐ15 Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL sever Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md15-quan-tri-co-so-du-lieu-voi-sql-server-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-dan-638820.html  
11 MH16 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md15-quan-tri-co-so-du-lieu-voi-sql-server-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-dan-638820.html  
12 MĐ17 Lập trình windows (VB.net) Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-16-phan-tich-va-thiet-ke-he-thong-thong-tin-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-638821.html  
13 MĐ18 Thiết kế đồ họa Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-18-thiet-ke-do-hoa-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-dang-638823.html  
14 MĐ19 Thiết kế đa phương tiện Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-19-thiet-ke-da-phuong-tien-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-dang-638824.html  
15 MĐ20 Thiết kế, xây dựng và quản trị website Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-20-thiet-ke-va-xay-dung-quan-tri-website-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-d-638825.html  
16 MĐ21 Lập trình java Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md21-lap-trinh-java-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-dang-638826.html  
17 MĐ22 Lập trình Android Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-22-lap-trinh-android-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-dang-638827.html  
18 MH23 An toàn bảo mật thông tin Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-23-an-toan-bao-mat-thong-tin-638828.html  
19 MH24 Quản lý dự án công nghệ thông tin Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh24-quan-ly-du-an-cong-nghe-thong-tin-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-dang-638829.html  
VIII Ngành: Kế toán doanh nghiệp  
1 MH 07 Kinh tế chính trị Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh07-kinh-te-chinh-tri-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-633637.html  
2 MH 08 Luật kinh tế Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh08-luat-kinh-te-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-633638.html  
3 MH 09 Kinh tế vi mô Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/mh-09-kinh-te-vi-mo-633639.html  
4 MH 10 Kinh tế vĩ mô Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-10-kinh-te-vi-mo-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-633640.html  
5 MH 11 Nguyên lý kế toán Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-11-nguyen-ly-ke-toan-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-633641.html  
6 MH 12 Quản trị doanh nghiệp Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-12-quan-tri-doanh-nghiep-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-633642.html  
7 MH 13 Thống kê doanh nghiệp Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-13-thong-ke-doanh-nghiep-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-633643.html  
8 MH 14 Thuế Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-14-thue-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-633644.html  
9 MH 15 Tài chính doanh nghiệp Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-15-tai-chinh-doanh-nghiep-633645.html  
10 MĐ16 Kế toán doanh nghiệp 1 Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-16-ke-toan-doanh-nghiep-1-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-633632.html  
11 MĐ 17 Kế toán doanh nghiệp 2 Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-17-ke-toan-doanh-nghiep-2-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-634207.html  
12 MH 18 Phân tích hoạt động kinh doanh Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-18-phan-tich-hoat-dong-kinh-doanh-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-633646.html  
13 MH 19 Marketing điện tử Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh19-marketing-dien-tu-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-633647.html  
14 MH 20 Thanh toán điện tử Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-hoc-20-thanh-toan-dien-tu-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-633648.html  
15 MH 21 Kế toán quản trị Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-hoc-21-ke-toan-quan-tri-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-633649.html  
16 MH 22 Kiểm toán Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-hoc-22-kiem-toan-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-633650.html  
17 MĐ 23 Kế toán hành chính sự nghiệp Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-23-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-633633.html  
18 MĐ 24 Kế toán máy Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-24-ke-toan-may-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-633634.html  
19 MĐ 25 Kế toán thương mại dịch vụ Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-25-ke-toan-thuong-mai-dich-vu-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-633635.html  
20 MĐ 26 Kế toán thuế Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-26-ke-toan-thue-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-633636.html  
IX Ngành: Hàn      
1 MH 07 Vẽ kỹ thuật cơ khí Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-07-ve-ky-thuat-nganh-han-trinh-do-cao-dang-638830.html  
2 MH 08 Vật liệu cơ khí Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-08-vat-lieu-co-khi-nganh-han-trinh-do-cao-dang-638831.html  
3 MH 09 Dung sai – đo lường kỹ thuật Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-09-dung-sai-va-do-luong-ky-thuat-nganh-han-trinh-do-cao-dang-638832.html  
4 MH 10 Cơ kỹ thuật (Cơ lý thuyết) Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-10-1-co-ky-thuat-co-ly-thuyet-nganh-han-trinh-do-cao-dang-638833.html  
Cơ kỹ thuật (Sức bền vật liệu) Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-10-2-co-ky-thuat-suc-ben-vat-lieu-nganh-han-trinh-do-cao-dang-638834.html  
5 MH 11 Kỹ thuật điện Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-11-ky-thuat-dien-nganh-han-trinh-do-cao-dang-638835.html  
6 MH 12 Kỹ thuật an toàn – môi trường công nghiệp (vệ sinh lao động) Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-12-an-toan-ve-sinh-cong-nghiep-nganh-han-trinh-do-cao-dang-638836.html  
7 MĐ 13 AutoCad Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-13-auto-cad-nganh-han-trinh-do-cao-dang-638837.html  
8 MĐ 14 Gia công cơ khí bằng dụng cụ cầm tay Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-14-su-dung-dung-cu-cam-tay-nganh-han-trinh-do-cao-dang-638838.html  
9 MĐ 15 Chế tạo phôi hàn     Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-15-che-tao-phoi-han-nganh-han-trinh-do-cao-dang-638839.html  
10 MĐ 16 Thực hành điện cơ bản Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-16-thuc-hanh-dien-co-ban-nganh-han-trinh-do-cao-dang-638840.html  
11 MĐ 17 Hàn hồ quang tay  Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-17-han-ho-quang-tay-nganh-han-trinh-do-cao-dang-638841.html  
12 MĐ 18 Hàn hồ quang tay nâng cao  Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-18-han-ho-quang-tay-nang-cao-nganh-han-trinh-do-cao-dang-638842.html  
13 MĐ 19 Hàn  MIG/MAG  Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-19-han-mig-mag-co-ban-nganh-han-trinh-do-cao-dang-638843.html  
14 MĐ 20 Hàn  MIG/MAG nâng cao  Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-20-han-mig-mag-nang-cao-nganh-han-trinh-do-cao-dang-638844.html  
15 MĐ 21 Hàn TIG  Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-21-han-tig-nganh-han-trinh-do-cao-dang-638845.html  
16 MĐ 22 Hàn TIG nâng cao Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-22-han-tig-nang-cao-nganh-han-trinh-do-cao-dang-638846.html  
17 MH 23 Quy trình hàn Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-23-quy-trinh-han-nganh-han-trinh-do-cao-dang-638847.html  
18 MĐ 24 Hàn ống công nghệ cao Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-24-han-ong-chat-luong-cao-nganh-han-trinh-do-cao-dang-638848.html  
19 MĐ 25 Bài tập tổng hợp: Thực hiện tính toán, thiết kế quy trình công nghệ và thực hiện gia công kết cấu theo bản vẽ Cao đẳng 2019   x
20 MĐ 26 Hàn tiếp xúc (hàn điện trở)     Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-26-han-tiep-xuc-nganh-han-trinh-do-cao-dang-638849.html  
21 MĐ 27 Kiểm tra và đánh giá chất lượng mối hàn  Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-26-han-tiep-xuc-nganh-han-trinh-do-cao-dang-638849.html  
22 MĐ 28 Hàn tự động dưới lớp thuốc    Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-27-kiem-tra-va-danh-gia-chat-luong-moi-han-nganh-han-trinh-do-cao-dang-638850.html  
23 MH 29 Ứng suất biến dạng hàn Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-29-ung-suat-bien-dang-han-nganh-han-trinh-do-cao-dang-638852.html  
24 MĐ 30 Hàn khí Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-30-han-khi-nganh-han-trinh-do-cao-dang-638853.html  
25 MĐ 31 Hàn vẩy Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-31-han-vay-nganh-han-trinh-do-cao-dang-638854.html  
26 MĐ 32 Hàn đắp  Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-32-han-dap-nganh-han-trinh-do-cao-dang-638855.html  
X Ngành: Chế tạo máy   
1 MH 07 Vẽ kỹ thuật cơ khí Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh07-ve-ky-thuat-co-khi-nganh-che-tao-may-trinh-do-cao-dang-633358.html  
2 MH 08 Vật liệu cơ khí Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh08-vat-lieu-co-khi-chuyen-nganh-che-tao-may-trinh-do-cao-dang-633359.html  
3 MH 09 Dung sai – đo lường kỹ thuật Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh08-vat-lieu-co-khi-chuyen-nganh-che-tao-may-trinh-do-cao-dang-633359.html  
4 MH 10.1 Cơ lý thuyết Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-10-1-co-ly-thuyet-nganh-che-tao-may-trinh-do-cao-dang-633361.html  
  MH 10.2 Sức bền vật liệu Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-10-1-co-ly-thuyet-nganh-che-tao-may-trinh-do-cao-dang-633361.html  
5 MH 11 Kỹ thuật điện Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh11-ky-thuat-dien-nganh-che-tao-may-trinh-do-cao-dang-633363.html  
6 MH 12 An toàn, vệ sinh lao động Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh12-an-toan-ve-sinh-lao-dong-nganh-che-tao-may-trinh-do-cao-dang-633364.html  
7 MĐ 13 Thiết kế trên AutoCad Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-13-thiet-ke-tren-auto-cad-633365.html  
8 MĐ 14 Sử dụng dụng cụ cầm tay Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-14-su-dung-dung-cu-cam-tay-nganh-che-tao-may-trinh-do-cao-dang-633366.html  
9 MĐ 15 Thực hành hàn Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-15-thuc-hanh-han-nganh-che-tao-may-trinh-do-cao-dang-633369.html  
10 MĐ 16 Thực hành điện cơ bản Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-16-thuc-hanh-dien-co-ban-nganh-che-tao-may-trinh-do-cao-dang-633424.html  
11 MH 17 Công nghệ kim loại Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-17-cong-nghe-kim-loai-nganh-che-tao-may-trinh-do-cao-dang-633449.html  
12 MH 18 Nguyên lý cắt Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh18-nguyen-ly-cat-nganh-che-tao-may-trinh-do-cao-dang-633451.html  
13 MH 19 Công nghệ chế tạo máy Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh19-cong-nghe-che-tao-may-nganh-che-tao-may-trinh-do-cao-dang-633479.html  
14 MH 20 Đồ gá Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-20-do-ga-nganh-che-tao-may-trinh-do-cao-dang-633480.html  
15 MH 21 Máy công cụ Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-21-may-cong-cu-nganh-che-tao-may-trinh-do-cao-dang-633482.html  
16 MĐ 22 Hệ thống sản xuất linh hoạt (MPS &FMS)   Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-22-he-thong-san-xuat-linh-hoat-nganh-che-tao-may-trinh-do-cao-dang-633484.html  
17 MĐ 23 Bài tập ứng dụng nghiên cứu, thực hành Công nghệ chế tạo máy Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-23-bai-tap-ung-dung-gia-cong-tien-phay-bao-633486.html  
18 MĐ 24 Tiện vạn năng cơ bản Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-24-tien-van-nang-co-ban-nganh-che-tao-may-trinh-do-cao-dang-633487.html  
19 MĐ 25 Phay vạn năng cơ bản Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-25-phay-van-nang-co-ban-nganh-che-tao-may-trinh-do-cao-dang-633491.html  
20 MĐ 26 Tiện vạn năng nâng cao Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-26-tien-van-nang-nang-cao-nganh-che-tao-may-trinh-do-cao-dang-633494.html  
21 MĐ 27 Phay vạn năng nâng cao Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-27-phay-van-nang-nang-cao-nganh-che-tao-may-trinh-do-cao-dang-633499.html  
22 MĐ 28 Trang bị điện cho máy công cụ Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-28-trang-bi-dien-cho-may-cong-cu-nganh-che-tao-may-trinh-do-cao-dang-633503.html  
23 MĐ 29 Truyền động thủy lực khí nén Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-29-truyen-dong-thuy-luc-khi-nen-nganh-che-tao-may-trinh-do-cao-dang-633508.html  
24 MĐ 30 Thiết kế cơ khí Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-30-ve-va-thiet-ke-co-khi-co-ban-nganh-che-tao-may-trinh-do-cao-dang-633509.html  
25 MĐ 31 Công nghệ CAD/CAM/CNC Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-31-cong-nghe-cad-cam-cnc-nganh-che-tao-may-trinh-do-cao-dang-633514.html  
26 MĐ 32 Gia công tiện CNC Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-32-gia-cong-tien-cnc-nganh-che-tao-may-trinh-do-cao-dang-633517.html  
27 MĐ 33 Gia công phay CNC Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-33-gia-cong-phay-cnc-nganh-che-tao-may-trinh-do-cao-dang-633519.html  
28 MĐ 34 Gia công xung – cắt dây Cao đẳng 2019    
XII Ngành: Kỹ thuật chế biến món ăn  
1 MH 07 Tổng quan du lịch và khách sạn Trung cấp 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-07-tong-quan-du-lich-va-khach-san-nganh-ky-thuat-che-bien-mon-an-trinh-do-trung-633672.html  
2 MH 08 Môi trường và an toàn lao động Trung cấp 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-08-moi-truong-va-an-toan-lao-dong-nganh-ky-thuat-che-bien-mon-an-trinh-do-trung-c-633673.html  
3 MH 09 Sinh lý dinh dưỡng Trung cấp 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-09-sinh-ly-dinh-duong-nganh-ky-thuat-che-bien-mon-an-trinh-do-trung-cap-633674.html  
4 MH 10 Thương phẩm và an toàn thực phẩm Trung cấp 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-thuong-pham-va-an-toan-thuc-pham-nganh-ky-thuat-che-bien-mon-an-trinh-do-trung-cap-633675.html  
5 MH 11 Văn hoá ẩm thực Trung cấp 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-11-van-hoa-am-thuc-nganh-ky-thuat-che-bien-mon-an-trinh-do-trung-cap-633676.html  
6 MĐ 12 Xây dựng thực đơn Trung cấp 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-12-xay-dung-thuc-don-nganh-ky-thuat-che-bien-mon-an-trinh-do-trung-cap-633677.html  
7 MH 13 Hạch toán định mức Trung cấp 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-hoc-13-hach-toan-dinh-muc-nganh-ky-thuat-che-bien-mon-an-trinh-do-trung-cap-633678.html  
8 MĐ 14 Kỹ thuật trang trí món ăn Trung cấp 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun14-ky-thuat-trang-tri-mon-an-nganh-ky-thuat-che-bien-mon-an-trinh-do-trung-ca-633679.html  
9 MĐ 15 Chế biến món ăn Việt Nam Trung cấp 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md15-che-bien-mon-an-viet-nam-nganh-ky-thuat-che-bien-mon-an-trinh-do-trung-cap-633680.html  
10 MĐ 16 Chế biến món ăn Á Trung cấp 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-16-che-bien-mon-an-a-nganh-ky-thuat-che-bien-mon-an-trinh-do-trung-cap-633681.html  
11 MĐ 17 Chế biến món ăn Âu  Trung cấp 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-17-che-bien-mon-an-au-nganh-ky-thuat-che-bien-mon-an-trinh-do-trung-cap-633682.html  
12 MĐ 18 Pha chế đồ uống Trung cấp 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-18-pha-che-do-uong-nganh-ky-thuat-che-bien-mon-an-trinh-do-trung-cap-633683.html  
13 MĐ 19 Nghiệp vụ nhà hàng Trung cấp 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-19-nghiep-vu-nha-hang-nganh-ky-thuat-che-bien-mon-an-trinh-do-trung-cap-633684.html  
14 MĐ 20 Chế biến bánh và món ăn tráng miệng Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-20-che-bien-banh-va-mon-trang-mieng-nganh-ky-thuat-che-bien-mon-an-trinh-do-trun-633685.html  
15 MĐ 21 Kỹ Thuật trang trí cắm hoa  Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-21-ky-thuat-trang-tri-cam-hoa-nganh-ky-thuat-che-bien-mon-an-trinh-do-trung-633686.html  
16 MĐ 22 Kỹ năng quản lý và tổ chức cơ sở kinh doanh dịch vụ Cao đẳng 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-22-ky-nang-quan-ly-va-to-chuc-co-so-kinh-doanh-dich-vu-nganh-ky-thuat-che-bien-633671.html  
XIII Ngành: Bảo trì và sửa chữa ô tô      
1 MH 07 Kỹ thuật điện Trung cấp 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-hoc-07-ky-thuat-dien-nganh-bao-tri-va-sua-chua-o-to-trinh-do-trung-cap-637607.html  
2 MH 08 Cơ kỹ thuật Trung cấp 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-hoc-08-co-ky-thuat-nganh-bao-tri-va-sua-chua-o-to-trinh-do-trung-cap-637608.html  
3 MH 09 Vật liệu cơ khí Trung cấp 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-hoc-09-vat-lieu-co-khi-nganh-bao-tri-va-sua-chua-o-to-trinh-do-trung-cap-637609.html  
4 MH 10 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật Trung cấp 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-hoc-10-dung-sai-lap-ghep-va-do-luong-ky-thuat-nganh-bao-tri-va-sua-chua-o-to-trinh-637610.html  
5 MH 11 Vẽ kỹ thuật cơ khí Trung cấp 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-hoc-11-ve-ky-thuat-co-khi-nganh-bao-tri-va-sua-chua-o-to-trinh-do-trung-cap-637611.html  
6 MH 12 An toàn vệ sinh lao động Trung cấp 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-hoc-12-an-toan-ve-sinh-lao-dong-nganh-bao-tri-va-sua-chua-o-to-trinh-do-trung-cap-637612.html  
7 MH 13 Sử dụng dụng cụ cầm tay Trung cấp 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh13-su-dung-dung-cu-cam-tay-nganh-bao-tri-va-sua-chua-o-to-trinh-do-trung-cap-637613.html  
8 MH 15 Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữa Trung cấp 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-hoc-15-ky-thuat-chung-ve-o-to-va-cong-nghe-sua-chua-nganh-bao-tri-va-sua-chua-o-to-637614.html  
9 MH 16 Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ  Trung cấp 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-16-bao-tri-va-sua-chua-co-cau-truc-khuyu-thanh-truyen-va-bo-phan-co-dinh-cua-do-637615.html  
10 MĐ 17 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phân phối khí Trung cấp 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-dun-17-bao-tri-va-sua-chua-he-thong-phan-phoi-khi-nganh-bao-tri-va-sua-chua-o-to-t-637616.html  
11 MĐ 18 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát Trung cấp 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-dun-18-bao-tri-va-sua-chua-he-thong-boi-tron-va-he-thong-lam-mat-nganh-bao-tri-va-637617.html  
12 MĐ 19 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng bộ chế hòa khí Trung cấp 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-dun-19-bao-tri-va-sua-chua-he-thong-nhien-lieu-dong-co-xang-dung-bo-che-hoa-khi-nga-637618.html  
13 MĐ 20 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ diesel Trung cấp 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-dun-20-bao-tri-va-sua-chua-he-thong-nhien-lieu-dong-co-diesel-nganh-bao-tri-va-sua-637619.html  
14 MĐ 21 Bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ô tô  Trung cấp 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-dun-21-bao-tri-va-sua-chua-trang-bi-dien-o-to-nganh-bao-tri-va-sua-chua-o-to-trinh-637620.html  
15 MĐ 22 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực Trung cấp 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-dun-22-bao-tri-va-sua-chua-he-thong-truyen-luc-nganh-bao-tri-va-sua-chua-o-to-trin-637621.html  
16 MĐ 23 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống di chuyển     Trung cấp 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-23-bao-tri-va-sua-chua-he-thong-di-chuyen-nganh-bao-tri-va-sua-chua-o-to-trinh-637622.html  
17 MĐ 24 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lái Trung cấp 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-24-bao-tri-va-sua-chua-he-thong-lai-nganh-bao-tri-va-sua-chua-o-to-trinh-do-tr-637623.html  
18 MĐ 25 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh Trung cấp 2019 http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-25-bao-tri-va-sua-chua-he-thong-phanh-nganh-bao-tri-va-sua-chua-o-to-trinh-do-637624.html  
Tải xuống biểu mẫu

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045