Chương trình, giáo trình 6 môn học dùng chung

Chương trình/ Giáo trình các môn học dùng chung

Các môn học chung là chương trình 6 môn học: Giáo dục chính trị; Pháp luật; Tin học; Ngoại ngữ; Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng an ninh được sử dụng chung, thống nhất trong đào tạo ở trình độ trung cấp, cao đẳng của hệ thống GDNN.

Chương trình 6 môn học này đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng và ban hành theo các Thông tư sau:

– Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17/01/2019 Ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh;

– Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06/12/2018 Ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị;

– Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 Ban hành Chương trình môn học Pháp luật;

– Thông tư số 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 Ban hành Chương trình môn học Giáo dục thể chất;

– Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 Ban hành Chương trình môn học Tin học;

– Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 Quy định Chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh.

TT

Chương trình/Tài liệu

Link

1

Tài liệu môn học Tiếng Anh (bao gồm file listening)

Tải tại đây

2

Tài liệu môn học Giáo dục chính trị

Tải tại đây

3

Tài liệu môn học Pháp luật

Tải tại đây

4

Tài liệu môn học Giáo dục thể chất

Tải tại đây

5

Tài liệu môn học Tin học

Tải tại đây

6

Tài liệu môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh

Tải tại đây

Các bài viết khác

0223.856.294
0223.856.294 0975.729.045