Danh mục giáo trình lưu hành nội bộ 2017

Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh      
Thư viện        
DANH MỤC GIÁO TRÌNH LƯU HÀNH NỘI BỘ  
(Kèm theo Quyết định số 98/QĐ-CĐCN ngày 08  tháng  8  năm 2017
 ban hành giáo trình lưu hành nội bộ trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng năm 2017)
           
 
TT Tên giáo trình Trình độ Link
I Ngành: Điện công nghiệp
1 MH 07 An toàn lao động Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh07-an-toan-lao-dong-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634209.html
2 MH 08 Mạch điện  Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-08-mach-dien-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634210.html
3 MH 09 Vẽ kỹ thuật Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-09-ve-ky-thuat-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634211.html
4 MH 10 Vẽ điện Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-10-ve-dien-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634212.html
5 MH 11 Vật liệu điện Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh11-vat-lieu-dien-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634213.html
6 MĐ 12 Khí cụ điện Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-12-khi-cu-dien-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634214.html
7 MĐ 13 Điện tử cơ bản Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-13-dien-tu-co-ban-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634215.html
8 MĐ 14 Sử dụng dụng cụ cầm tay Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-14-su-dung-dung-cu-cam-tay-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-
9 MĐ 15 Đo lường điện - điện tử  Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-15-do-luong-dien-dien-tu-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634217.html
10 MH 16 Cung cấp điện Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-16-cung-cap-dien-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634218.html
11 MĐ 17 Điện tử công suất Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-17-dien-tu-cong-suat-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634219.html
12 MĐ 18 Truyền động điện  Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-18-truyen-dong-dien-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634220.html
13 MĐ 19 Kỹ thuật lắp đặt điện Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-19-ky-thuat-lap-dat-dien-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634221.html
14 MĐ 20 Máy điện 1 Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-20-may-dien-1-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634222.html
15 MĐ 21 Thiết bị điện gia dụng Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-21-thiet-bi-dien-gia-dung-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634223.html
16 MĐ 22 Kỹ thuật cảm biến Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-22-ky-thuat-cam-bien-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634224.html
17 MĐ 23 Trang bị điện 1 Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-23-trang-bi-dien-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634225.html
18 MĐ 24 Điều khiển điện khí nén Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-24-dieu-khien-dien-khi-nen-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634226.html
19 MĐ 25 PLC cơ bản Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-25-plc-co-ban-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634227.html
20 MĐ 26 Máy điện 2 Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-26-may-dien-2-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-634228.html
21 MĐ 27 Trang bị điện 2 Cao đẳng  
22 MĐ 28 PLC nâng cao Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-28-plc-nang-cao-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-634229.html
23 MĐ 29 Điều khiển lập trình cỡ nhỏ Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-29-dieu-khien-lap-trinh-co-nho-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634230.html
24 MĐ 30 Tổ chức và quản lý sản xuất Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-30-to-chuc-va-quan-ly-san-xuat-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634231.html
II Ngành : Điện tử công nghiệp
1 MH 07 An toàn lao động Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-07-an-toan-lao-dong-nganh-dien-tu-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-so-cap-634650.html
2 MH 08 Kỹ thuật điện Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-08-ky-thuat-dien-nganh-dien-tu-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-so-cap-634651.html
3 MĐ 09 Đo lường Điện - Điện tử Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-09-do-luong-dien-dien-tu-nganh-dien-tu-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634652.html
4 MĐ 10 Điện cơ bản Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-10-dien-co-ban-nganh-dien-tu-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-so-cap-634653.html
5 MĐ 11 Sử dụng dụng cụ cầm tay Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-11-su-dung-dung-cu-cam-tay-nganh-dien-tu-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634654.html
6 MH 12 Linh kiện điện tử Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-12-linh-kien-dien-tu-nganh-dien-tu-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-so-cap-634655.html
7 MĐ 13 Thiết kế mạch bằng máy tính Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-13-thiet-ke-mach-bang-may-tinh-nganh-dien-tu-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-c-634656.html
8 MĐ 14 Máy điện Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-may-dien-nganh-dien-tu-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-so-cap-634657.html
9 MĐ 15 Trang bị điện  Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-trang-bi-dien-nganh-dien-tu-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-so-cap-634658.html
10 MĐ 16 Mạch điện tử cơ bản Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-mach-dien-tu-co-ban-nganh-dien-tu-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-so-634659.html
11 MĐ 17 Kỹ thuật cảm biến Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinhmo-dun-ky-thuat-cam-bien-nganh-dien-tu-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-so-cap-634660.html
12 MĐ 18 Chế tạo mạch in và hàn linh kiện  Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-che-tao-mach-in-va-han-linh-kien-nganh-dien-tu-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-t-634661.html
13 MĐ 19 Điện tử công suất Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-dien-tu-cong-suat-nganh-dien-tu-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-so-ca-634662.html
14 MĐ 20 Kỹ thuật xung - số Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-ky-thuat-xung-so-nganh-dien-tu-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-so-cap-634663.html
15 MĐ 21 Vi điều khiển 1   Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-vi-dieu-khien-1-nganh-dien-tu-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-so-cap-634664.html
16 MĐ 22 Vi điều khiển 2 Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-vi-dieu-khien-2-nganh-dien-tu-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-634665.html
17 MĐ 23 PLC cơ bản  Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-plc-co-ban-nganh-dien-tu-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-so-cap-634666.html
18 MĐ 24 PLC nâng cao Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinhmo-dun-plc-nang-cao-nganh-dien-tu-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-so-cap-634667.html
19 MĐ 25 Điện tử nâng cao Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-dien-tu-nang-cao-nganh-dien-tu-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-so-cap-634668.html
20 MĐ 26 Điều khiển điện khí nén Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-dieu-khien-dien-khi-nen-nganh-dien-tu-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-so-c-634669.html
21 MĐ 27 Điều khiển lập trình cỡ nhỏ Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-dieu-khien-lap-trinh-co-nho-nganh-dien-tu-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-634670.html
22 MĐ 28 Tổ chức và quản lý sản xuất Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-28-to-chuc-va-quan-ly-san-xuat-nganh-dien-tu-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-c-634671.html
III Ngành: Tự động hóa
1 MH07 An toàn lao động Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh07-an-toan-lao-dong-nganh-tu-dong-hoa-trinh-do-cao-dang-634674.html
2 MH08 Kỹ thuật điện Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-08-dien-ky-thuat-nganh-tu-dong-hoa-trinh-do-cao-dang-634675.html
3 MĐ09 Đo lường điện- điện tử Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-09-do-luong-dien-dien-tu-nganh-tu-dong-hoa-trinh-do-cao-dang-634676.html
4 MH10 Vẽ kỹ thuật Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-09-ve-ky-thuat-nganh-dien-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634211.html
5 MĐ11 Máy điện Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-11-may-dien-nganh-tu-dong-hoa-trinh-do-cao-dang-634677.html
6 MĐ12 Điện cơ bản Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-12-dien-co-ban-nganh-tu-dong-hoa-trinh-do-cao-dang-634678.html
7 MĐ13 Sử dụng dụng cụ cầm tay Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-13-su-dung-dung-cu-cam-tay-nganh-tu-dong-hoa-trinh-do-cao-dang-634679.html
8 MĐ14 Điện tử cơ bản Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-14-dien-tu-co-ban-nganh-tu-dong-hoa-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-634680.html
9 MĐ15 Kỹ thuật xung số Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-15-ky-thuat-xung-so-nganh-tu-dong-hoa-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-634681.html
10 MĐ16 Trang bị điện Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-16-trang-bi-dien-nganh-tu-dong-hoa-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-634682.html
11 MĐ17 Kỹ thuật cảm biến Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-17-ky-thuat-cam-bien-nganh-tu-dong-hoa-trinh-do-cao-dang-634683.html
12 MĐ18 Điện tử công suất Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-18-dien-tu-cong-suat-nganh-tu-dong-hoa-cong-nghiep-trinh-do-cao-dang-634684.html
13 MH19 Lý thuyết điều khiển tự động Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-19-ly-thuyet-dieu-khien-tu-dong-nganh-tu-dong-hoa-trinh-do-cao-dang-634685.html
14 MĐ20 Thiết bị và hệ thống tự động Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-20-mang-thiet-bi-va-he-thong-tu-dong-nganh-tu-dong-hoa-trinh-do-cao-dang-634686.html
15 MĐ21 Vi điều khiển 1 Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md21-vi-dieu-khien-1-nganh-tu-dong-hoa-trinh-do-cao-dang-634687.html
16 MĐ22 Vi điều khiển 2 Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-22-vi-dieu-khien-2-nganh-tu-dong-hoa-trinh-do-cao-dang-634688.html
17 MĐ23 PLC cơ bản Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-23-plc-co-ban-nganh-tu-dong-hoa-trinh-do-cao-dang-634689.html
18 MĐ24 PLC nâng cao Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-24-plc-nang-cao-nganh-tu-dong-hoa-trinh-do-cao-dang-634690.html
19 MĐ25 Mạng truyền thông công nghiệp Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-25-mang-truyen-thong-cong-nghiep-nganh-tu-dong-hoa-trinh-do-cao-dang-634691.html
20 MĐ26 Điều khiển khí nén- thủy lực Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-26-dieu-khien-khi-nen-thuy-luc-nganh-tu-dong-hoa-trinh-do-cao-dang-634692.html
21 MĐ27 Lắp đặt vận hành hệ thống cơ điện tử Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-27lap-dat-van-hanh-he-thong-co-dien-tu-trinh-do-dao-tao-cao-dang-nganh-tu-dong-cong-634693.html
22 MĐ28 Tổ chức và quản lý sản suất Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-28-to-chuc-va-quan-ly-san-xuat-nganh-tu-dong-hoa-trinh-do-cao-dang-634694.html
IV Ngành: Cơ điện tử
1 MH 07 Vẽ kỹ thuật cơ khí Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh07-ve-ky-thuat-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-634725.html
2 MH 08 Vật liệu cơ khí Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-08-vat-lieu-co-khi-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-634726.html
3 MH 09 Dung sai – đo lường kỹ thuật Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-09-dung-sai-do-luong-ky-thuat-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-634727.html
4 MH 10 Cơ kỹ thuật Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-10-co-ky-thuat-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-634728.html
5 MH 11 Kỹ thuật điện Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-11-ky-thuat-dien-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-634729.html
6 MH 12 An toàn vệ sinh lao động Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-12-an-toan-ve-sinh-lao-dong-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-634730.html
7 MĐ 13 AutoCad Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-13-auto-cad-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-634731.html
8 MĐ14 Sử dụng dụng cụ cầm tay Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-14-su-dung-dung-cu-cam-tay-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-634732.html
9 MĐ 15 Thực hành hàn cơ bản Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-15-thuc-hanh-han-co-ban-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-634733.html
10 MH 16 Kiến trúc máy tính Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-16-kien-truc-may-tinh-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-634734.html
11 MĐ 17 Điện cơ bản Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-17-dien-co-ban-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-634735.html
12 MĐ 18 Điện tử cơ bản Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-18-dien-tu-co-ban-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-634736.html
13 MĐ 19 Thiết kế mạch điện tử Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-19-thiet-ke-mach-dien-tu-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-634737.html
14 MĐ 20 Kỹ thuật xung số Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-20-ky-thuat-xung-so-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-634738.html
15 MĐ 21 Lập trình PLC Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-21-lap-trinh-plc-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-634739.html
16 MĐ 22 Kỹ thuật cảm biến Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-22-ky-thuat-cam-bien-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-634740.html
17 MĐ 23 Vi điều khiển Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-23-vi-dieu-khien-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-634741.html
18 MH 24 Máy cắt và máy điều khiển theo chương trình số Cao đẳng  
19 MH 25 Cơ sở công nghệ chế tạo máy Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-25-co-so-cong-nghe-che-tao-may-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-634742.html
20 MĐ 26 Thiết kế cơ khí Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-26-thiet-ke-co-khi-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-634743.html
21 MĐ 27 Gia công tiện cơ bản Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-27-tien-van-nang-co-ban-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-634744.html
22 MĐ 28 Gia công phay cơ bản Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-28-phay-van-nang-co-ban-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-634745.html
23 MĐ 29 Gia công CNC Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-29-gia-cong-cnc-lap-trinh-cad-cam-cnc-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-634746.html
24 MĐ 30 Điều khiển khí nén Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-30-dieu-khien-khi-nen-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-634747.html
25 MĐ 31 Điều khiển thuỷ lực Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-31-truyen-dong-thuy-luc-khi-nen-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-634748.html
26 MĐ 32 Tháo lắp, sửa chữa, bảo dưỡng máy công cụ Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-32-thao-lap-sua-chua-bao-duong-may-cong-cu-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-634749.html
27 MĐ 33 Lắp đặt, vận hành  hệ thống cơ điện tử Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-33-lap-dat-van-hanh-he-thong-co-dien-tu-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-634750.html
28 MĐ 34 PLC nâng cao Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-34-plc-nang-cao-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-634751.html
29 MĐ 35 Bài tập tổng hợp cơ điện tử Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-35-bai-tap-tong-hop-co-dien-tu-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-634752.html
30 MĐ 37 Tổ chức quản lý sản xuất Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-37-to-chuc-quan-ly-san-xuat-nganh-co-dien-tu-trinh-do-cao-dang-634753.html
V Ngành: Cắt gọt kim loại
1 MH 07 Vẽ kỹ thuật cơ khí Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-07-ve-ky-thuat-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-trung-cap-635184.html
2 MH 08 Vật liệu cơ khí Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-08-vat-lieu-co-khi-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-trung-cap-635185.html
3 MH 09 Dung sai – đo lường kỹ thuật Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-09-dung-sai-va-do-luong-ky-thuat-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-trung-ca-635186.html
4 MH 10 Cơ kỹ thuật Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-10-1-co-ky-thuat-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-trung-cap-635187.html
5 MH 11 Kỹ thuật điện Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-11-ky-thuat-dien-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-trung-cap-635189.html
6 MH 12 Kỹ thuật an toàn – môi trường công nghiệp Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-12-an-toan-ve-sinh-lao-dong-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-trung-cap-635190.html
7 MĐ 13 Auto Cad Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-13-auto-cad-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-trung-cap-635191.html
8 MĐ 14 Sử dụng dụng cụ cầm tay Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-14-su-dung-dung-cu-cam-tay-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-trung-cap-635192.html
9 MĐ 15 Thực hành hàn Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-15-thuc-hanh-han-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-trung-cap-635193.html
10 MĐ 16 Thực hành điện cơ bản Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-16-thuc-hanh-dien-co-ban-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-trung-cap-635194.html
11 MH 17 Nguyên lý cắt và máy công cụ Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-17-1-nguyen-ly-cat-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-trung-cap-635195.html
12 MH 18 Cơ sở công nghệ chế tạo máy Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-18-co-so-cong-nghe-che-tao-may-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-trung-c-635197.html
13 MĐ 19 Tiện trụ ngắn, tiện trụ dài l»10d và cắt rãnh Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-19-tien-tru-ngan-tru-dai-va-cat-ranh-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-tr-635198.html
14 MĐ 20 Tiện lỗ Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-20-tien-lo-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-trung-cap-2-635199.html
15 MĐ 21 Phay, bào mặt phẳng, mặt bậc Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-21-phay-bao-mat-phang-mat-bac-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-trung-cap-635200.html
16 MĐ 22 Phay, bào rãnh Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-22-phay-bao-ranh-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-trung-cap-635201.html
17 MĐ 23 Tiện côn Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-23-tien-con-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-trung-cap-635202.html
18 MĐ 24 Tiện ren tam giác Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-24-tien-ren-tam-giac-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-trung-cap-635203.html
19 MĐ 25 Tiện ren truyền động Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-25-tien-ren-truyen-dong-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-trung-cap-635204.html
20 MĐ 26 Phay đa giác và bánh răng trụ Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-26-phay-da-giac-va-banh-rang-tru-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-trung-c-635205.html
21 MĐ 27 Vẽ và thiết kế cơ khí cơ bản Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-27-ve-va-thiet-ke-co-khi-co-ban-635206.html
22 MĐ 28 Lập trình CAD/CAM/CNC Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-28-lap-trinh-cad-cam-cnc-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-trung-cap-635207.html
23 MĐ 29 Gia công trên máy CNC cơ bản Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-29-gia-cong-tren-may-cnc-co-ban-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-trung-cap-635208.html
24 MĐ 30 Tiện kết hợp Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-30-tien-ket-hop-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-trung-cap-635209.html
25 MĐ 31 Tiện lệch tâm, tiện định hình Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-31-tien-lech-tam-tien-dinh-hinh-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-trung-c-635210.html
26 MĐ 32 Mài mặt phẳng Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-32-mai-mat-phang-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-trung-cap-635211.html
27 MĐ 34 Tổ chức và quản lý sản xuất Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-33-to-chuc-quan-ly-san-xuat-nganh-cat-got-kim-loai-trinh-do-cao-dang-trung-cap-635212.html
VI Ngành: Công nghệ ô tô
1 MH 07 Kỹ thuật điện Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-07-ky-thuat-dien-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-cao-dang-trung-cap-635304.html
2 MH 08 Điện tử cơ bản Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh08-ky-thuat-dien-tu-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-cao-dang-trung-cap-635305.html
3 MH 09 Cơ kỹ thuật Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-09-co-ky-thuat-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-cao-dang-trung-cap-635306.html
4 MH 10 Vật liệu cơ khí Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-10-vat-lieu-co-khi-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-cao-dang-trung-cap-635307.html
5 MH 11 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-11-dung-sai-lap-ghep-va-do-luong-ky-thuat-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-cao-dang-635308.html
6 MH 12 Vẽ kỹ thuật cơ khí Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-12-ve-ky-thuat-co-khi-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-cao-dang-trung-cap-635309.html
7 MH 13 Công nghệ khí nén - thuỷ lực ứng dụng Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh13-cong-nghe-khi-nen-va-thuy-luc-ung-dung-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-cao-dang-635310.html
8 MH 14 Nhiệt kỹ thuật Cao đẳng  
9 MH 15 An toàn vệ sinh lao động Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh15-an-toan-ve-sinh-lao-dong-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-cao-dang-trung-cap-635311.html
10 MĐ 16 Thực hành AUTOCAD  Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-16-thuc-hanh-autocad-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-cao-dang-trung-cap-635312.html
11 MĐ 17 Sử dụng dụng cụ cầm tay Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-17-su-dung-dung-cu-cam-tay-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-cao-dang-trung-cap-635313.html
12 MĐ 18 Thực hành Hàn  Cao đẳng  
13 MĐ 19 Thực hành điện cơ bản Cao đẳng  
14 MH 20 Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữa Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-20-ky-thuat-chung-ve-o-to-va-cong-nghe-sua-chua-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-cao-635314.html
15 MĐ 21 Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ  Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-21-bao-duong-va-sua-chua-co-cau-truc-khuyu-thanh-truyen-va-bo-phan-co-dinh-cua-dong-635315.html
16 MĐ 22 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phân phối khí Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-22-bao-duong-va-sua-chua-he-thong-phan-phoi-khi-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-ca-635316.html
17 MĐ 23 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-23-bao-duong-va-sua-chua-he-thong-boi-tron-va-he-thong-lam-mat-nganh-cong-nghe-o-t-635317.html
18 MĐ 24 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng bộ chế hòa khí Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/o-trinh-giao-trinh-md-24-bao-duong-va-sua-chua-he-thong-nhien-lieu-dong-co-xang-dung-bo-che-hoa-khi-635318.html
19 MĐ 25 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ diesel Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-25-bao-duong-va-sua-chua-he-thong-nhien-lieu-dong-co-diesel-nganh-cong-nghe-o-to-t-635319.html
20 MĐ 26 Bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ô tô  Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-26-bao-duong-va-sua-chua-trang-bi-dien-o-to-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-cao-dan-635320.html
21 MĐ 27 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-27-bao-duong-va-sua-chua-he-thong-truyen-luc-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-cao-635322.html
22 MĐ 28 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống di chuyển     Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-28-bao-duong-va-sua-chua-he-thong-di-chuyen-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-cao-dan-635323.html
23 MĐ 29 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lái Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-29-bao-duong-va-sua-chua-he-thong-lai-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-cao-dang-tr-635324.html
24 MĐ 30 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-30-bao-duong-va-sua-chua-he-thong-phanh-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-cao-dang-635325.html
25 MĐ 31 Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-dun-bai-tap-tong-hop-chan-doan-va-sua-chua-pan-dong-co-nganh-cong-nghe-o-to-trin-635321.html
26 MĐ 32 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-32-bao-duong-va-sua-chua-he-thong-phun-xang-dien-tu-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-635326.html
27 MĐ 33 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh ABS Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-33-bao-duong-va-sua-chua-he-thong-phanh-abs-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-cao-dan-635327.html
28 MĐ 34 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-34-bao-duong-va-sua-chua-he-thong-dieu-hoa-khong-khi-tren-o-to-nganh-cong-nghe-o-to-635328.html
29 MĐ 35 Bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự động ô tô Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-35-bao-duong-va-sua-chua-hop-so-tu-dong-nganh-cong-nghe-o-to-trinh-do-cao-dang-635329.html
30 MĐ 36 Công nghệ sơn Cao đẳng  
31 MĐ 37 Tổ chức, quản lý sản suất Cao đẳng  
VII Ngành: Công nghệ thông tin
1 MH07 Cấu trúc máy tính Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh07-cau-truc-may-tinh-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-dang-634626.html
2 MH08 Mạng máy tính Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh08-mang-may-tinh-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-dang-634627.html
3 MH09 Lập trình cơ bản Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh09-lap-trinh-co-ban-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-dang-634628.html
4 MH10 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh10-cau-truc-du-lieu-va-giai-thuat-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-dang-634629.html
5 MH11 Cơ sở dữ liệu Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh11-co-so-du-lieu-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-dang-634630.html
6 MĐ12 Lập ráp và bảo trì máy tính Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-12-lap-rap-va-bao-tri-may-tinh-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-dang-634631.html
7 MĐ13 Mạng máy tính nâng cao Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-md-13-mang-may-tinh-nang-cao-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-dang-634632.html
8 MĐ14 Sửa chữa bảo dưỡng máy in - photocopy Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-14-sua-chua-bao-duong-may-in-photocopy-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-dan-634633.html
9 MĐ15 Hề điều hành windows sever Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/mo-dun-md15-he-dieu-hanh-windows-server-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-dang-634634.html
10 MĐ16 Hệ điều hành mã nguồn mở Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-md16-he-dieu-hanh-ma-nguon-mo-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-dang-634635.html
11 MĐ17 Lập trình nâng cao Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md17-lap-trinh-nang-cao-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-dang-634636.html
12 MĐ18 Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL sever Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md18-quan-tri-co-so-du-lieu-voi-sql-server-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-dang-634637.html
13 MĐ19 Lập trình java Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-md19-lap-trinh-java-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-dang-634638.html
14 MĐ20 Lập trình windows 1(VB.NET) Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-20-lap-trinh-windows-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-dang-634639.html
15 MĐ21 Thiết kế và quản trị website Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-21-thiet-ke-va-quan-tri-website-1-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-dang-634640.html
16 MH22 An toàn bảo mật thông tin Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-22-an-toan-bao-mat-thong-tin-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-dang-634641.html
17 MH23 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-23-phan-tich-va-thiet-ke-he-thong-thong-tin-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-634642.html
18 MĐ24 Đồ họa ứng dụng Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-24-do-hoa-ung-dung-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-dang-634643.html
19 MĐ25 Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-25-xay-dung-phan-mem-quan-ly-ban-hang-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-dang-634644.html
20 MĐ26 Xây dựng website thương mại Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-26-xay-dung-website-thuong-mai-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-dang-634645.html
21 MĐ27 Tổ chức sản xuất Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-27-to-chuc-quan-ly-san-xuat-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-dang-634646.html
22 MH28 Quản lý dự án công nghệ thông tin Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh28-quan-ly-du-an-cong-nghe-thong-tin-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-dang-634647.html
23 MĐ29 Thiết kế đa phương tiện Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md29-thiet-ke-da-phuong-tien-nganh-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-cao-dang-634648.html
24 MĐ30 Xây dựng phần mềm quản lý công văn đến Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-30-xay-dung-phan-mem-quan-ly-cong-van-den-634649.html
VIII Ngành: Kế toán doanh nghiệp
1 MH 07 Kinh tế chính trị Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-07-kinh-te-chinh-tri-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-635292.html
2 MH 08 Luật kinh tế Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-08-luat-kinh-te-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-635293.html
3 MH 09 Kinh tế vi mô Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-09-kinh-te-vi-mo-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-635294.html
4 MH 10 Kinh tế vĩ mô Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-10-kinh-te-vi-mo-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-635295.html
5 MH 11 Nguyên lý kế toán Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-11-nguyen-ly-ke-toan-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-635296.html
6 MH 12 Quản trị doanh nghiệp Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-12-quan-tri-doanh-nghiep-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-635297.html
7 MH 13 Thống kê doanh nghiệp Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-13-thong-ke-doanh-nghiep-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-635298.html
8 MH 14 Thuế Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-14-thue-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-635299.html
9 MH 15 Tài chính doanh nghiệp Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-15-tai-chinh-doanh-nghiep-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-635300.html
10 MĐ 16 Kế toán doanh nghiệp 1 Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-16-ke-toandoanh-nghiep-1-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-635283.html
11 MĐ 17 Kế toán doanh nghiệp 2 Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-17-ke-toan-doanh-nghiep-2-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-635284.html
12 MĐ 18 Kế toán doanh nghiệp 3 Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-18-ke-toan-doanh-nghiep-3-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-635285.html
13 MĐ 19 Kế toán doanh nghiệp 4 Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-19-ke-toan-doanh-nghiep-4-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-635286.html
14 MH 20 Phân tích hoạt động kinh doanh Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-20-phan-tich-hoat-dong-kinh-doanh-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-635301.html
15 MH 21 Kế toán quản trị Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-21-ke-toan-quan-tri-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-635302.html
16 MH 22 Kiểm toán Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-22-kiem-toan-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-635303.html
17 MĐ 23 Kế toán hành chính sự nghiệp Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-23-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-635287.html
18 MĐ 24 Tin học kế toán Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-24-tin-hoc-ke-toan-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-635288.html
19 MĐ 25 Kế toán ngân sách xã, phường Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-25-ke-toan-ngan-sach-xa-phuong-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-635289.html
20 MĐ 26 Kế toán thương mại dịch vụ Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-26-ke-toan-thuong-mai-dich-vu-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-635290.html
21 MĐ 27 Kế toán thuế Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-27-ke-toan-thue-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-635291.html
22 MĐ 28 Tổ chức quản lý và sản xuất Cao đẳng  
IX Ngành: Hàn  
1 MH 07 Vẽ kỹ thuật cơ khí Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-07-ve-ky-thuat-nganh-han-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634598.html
2 MH 08 Vật liệu cơ khí Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-08-vat-lieu-co-khi-nganh-han-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634599.html
3 MH 09 Dung sai – đo lường kỹ thuật Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-09-dung-sai-lap-ghep-va-do-luong-ky-thuat-nganh-han-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634600.html
4 MH 10 Cơ kỹ thuật Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-10-co-ky-thuat-nganh-han-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634601.html
5 MH 11 Kỹ thuật điện Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh11-ky-thuat-dien-nganh-han-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634602.html
6 MH 12 Kỹ thuật an toàn – môi trường công nghiệp (vệ sinh lao động) Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-12-an-toan-ve-sinh-lao-dong-nganh-han-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634603.html
7 MĐ 13 AutoCad Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-13-auto-cad-nganh-han-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634604.html
8 MĐ 14 Gia công cơ khí bằng dụng cụ cầm tay Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-14-su-dung-dung-cu-cam-tay-nganh-han-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634605.html
9 MĐ 15 Chế tạo phôi hàn     Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-15-che-tao-phoi-han-nganh-han-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634606.html
10 MĐ 16 Thực hành điện cơ bản Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-16-thuc-hanh-dien-co-ban-nganh-han-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634607.html
11 MĐ 17 Hàn hồ quang tay cơ bản  Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-17-han-ho-quang-tay-nganh-han-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634608.html
12 MĐ 18 Hàn hồ quang tay nâng cao  Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-18-han-ho-quang-tay-nang-cao-nganh-han-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634609.html
13 MĐ 19 Hàn  MIG/MAG cơ bản  Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-19-han-mig-mag-co-ban-nganh-han-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634610.html
14 MĐ 20 Hàn  MIG/MAG nâng cao  Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-20-han-mig-mag-nang-cao-nganh-han-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634611.html
15 MĐ 21 Hàn TIG cơ bản  Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-21-han-tig-nganh-han-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634612.html
16 MĐ 22 Hàn TIG nâng cao Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-22-han-tig-nang-nganh-han-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634613.html
17 MH 23 Quy trình hàn Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-23-quy-trinh-han-nganh-han-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634614.html
18 MĐ 24 Hàn ống công nghệ cao Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-24-han-ong-chat-luong-cao-nganh-han-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634615.html
19 MĐ 25 Hàn tiếp xúc (hàn điện trở)     Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-25-han-tiep-xuc-nganh-han-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634616.html
20 MĐ 26 Kiểm tra và đánh giá chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn quốc tế Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-26-kiem-tra-va-danh-gia-chat-luong-moi-han-nganh-han-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634617.html
21 MĐ 27 Hàn tự động dưới lớp thuốc    Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-27-han-tu-dong-duoi-thuoc-nganh-han-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634618.html
22 MH 28 Ứng suất biến dạng hàn Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-28-ung-suat-bien-dang-han-nganh-han-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634619.html
23 MĐ 29 Hàn khí Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-29-han-khi-nganh-han-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634620.html
24 MĐ 30 Hàn vẩy Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-30-han-vay-nganh-han-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634621.html
25 MĐ 31 Hàn đắp  Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-31-han-dap-nganh-han-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634622.html
26 MĐ 32 Tổ chức và quản lý sản xuất Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-32-to-chuc-quan-ly-san-xuat-nganh-han-trinh-do-cao-dang-trung-cap-634623.html
X Ngành: Kỹ thuật lắp đặt điện điều khiển công nghiệp
1 MH 07 An toàn lao động Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giaotrinh-mh07-an-toan-lao-dong-nganh-ky-thuat-lap-dat-dien-va-dieu-khien-trong-cong-nghiep-trinh-635213.html
2 MH 08 Mạch điện Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh08-mach-dien-nganh-ky-thuat-lap-dat-dien-va-dieu-khien-trong-cong-nghiep-trinh-do-c-635214.html
3 MH 09 Vẽ kỹ thuật Cao đẳng  
4 MH 10 Vẽ điện Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh10-ve-dien-nganh-ky-thuat-lap-dat-dien-va-dieu-khien-trong-cong-nghiep-trinh-do-cao-635215.html
5 MH 11 Vật liệu điện Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh11-vat-lieu-dien-nganh-ky-thuat-lap-dat-dien-va-dieu-khien-trong-cong-nghiep-trinh-d-635216.html
6 MĐ 12 Khí cụ điện Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-12-khi-cu-dien-nganh-ky-thuat-lap-dat-dien-va-dieu-khien-trong-cong-nghiep-trinh-do-635217.html
7 MĐ 13 Điện tử cơ bản Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-13-dien-tu-co-ban-nganh-ky-thuat-lap-dat-dien-va-dieu-khien-trong-cong-nghiep-trinh-635218.html
8 MĐ 14 Sử dụng dụng cụ cầm tay Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-14-su-dung-dung-cu-cam-tay-nganh-ky-thuat-lap-dat-dien-va-dieu-khien-trong-cong-ngh-635219.html
9 MĐ 15 Đo lường điện - điện tử Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-15-do-luong-dien-dien-tu-nganh-ky-thuat-lap-dat-dien-va-dieu-khien-trong-cong-ngh-635220.html
10 MĐ 16 Thực hành hàn Cao đẳng  
11 MH 17 Cung cấp điện Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-17-cung-cap-dien-nganh-ky-thuat-lap-dat-dien-va-dieu-khien-trong-cong-nghiep-trinh-635221.html
12 MH 18 Trang bị điện Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-18-trang-bi-dien-nganh-ky-thuat-lap-dat-dien-va-dieu-khien-trong-cong-nghiep-trinh-635222.html
13 MĐ 19 Máy điện cơ bản Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-19-may-dien-co-ban-nganh-ky-thuat-lap-dat-dien-va-dieu-khien-trong-cong-nghiep-trin-635223.html
14 MĐ 20 Nâng chuyển thiết bị Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-20-nang-chuyen-thiet-bi-nganh-ky-thuat-lap-dat-dien-va-dieu-khien-trong-cong-nghiep-635224.html
15 MĐ 21 Lắp đặt hệ thống chiếu sáng Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-21-lap-dat-he-thong-chieu-sang-nganh-ky-thuat-lap-dat-dien-va-dieu-khien-trong-cong-635225.html
16 MĐ 22 Lắp đặt hệ thống thiết bị điều khiển công nghiệp Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-22-lap-dat-he-thong-thiet-bi-dieu-khien-cong-nghiep-nganh-ky-thuat-lap-dat-dien-va-635226.html
17 MĐ 23 Lắp đặt thiết bị phân phối, bù công suất Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-23-lap-dat-thiet-bi-phan-phoi-bu-cong-suat-nganh-ky-thuat-lap-dat-dien-va-dieu-khi-635227.html
18 MĐ 24 Lắp đặt đường dây truyền tải và cung cấp điện Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-24-lap-dat-duong-day-truyen-tai-va-cung-cap-dien-nganh-ky-thuat-lap-dat-dien-va-di-635228.html
19 MĐ 25 Lắp đặt hệ thống tự động cảnh báo Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-26-lap-dat-he-thong-thiet-bi-dieu-khien-tu-dong-nganh-ky-thuat-lap-dat-dien-va-dieu-635230.html
20 MĐ 26 Lắp đặt hệ thống thiết bị điều khiển tự động Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-26-lap-dat-he-thong-thiet-bi-dieu-khien-tu-dong-nganh-ky-thuat-lap-dat-dien-va-dieu-635230.html
21 MĐ 27 Điều khiển lập trình cỡ nhỏ Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-27-dieu-khien-lap-trinh-co-nho-nganh-ky-thuat-lap-dat-dien-trinh-do-cao-dang-635231.html
22 MĐ 28 Tổ chức và quản lý sản xuất Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-28-to-chuc-va-quan-ly-san-xuat-nganh-ky-thuat-lap-dat-dien-va-dieu-khien-trong-cong-635232.html
23 MĐ 29 Điều khiển điện khí nén Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-29-dieu-khien-dien-khi-nen-nganh-ky-thuat-lap-dat-dien-va-dieu-khien-trong-cong-ngh-635233.html
24 MĐ 30 Vận hành các trạm biến áp Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-30-van-hanh-cac-tram-bien-ap-nganh-ky-thuat-lap-dat-dien-va-dieu-khien-trong-cong-n-635234.html
25 MĐ 31 Máy điện nâng cao Cao đẳng http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-31-may-dien-nang-cao-nganh-ky-thuat-lap-dat-dien-va-dieu-khien-trong-cong-nghiep-t-635235.html
XI Ngành: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện
1 MH 07 An toàn lao động Trung cấp http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-07-an-toan-lao-dong-nganh-van-hanh-va-sua-chua-tram-bom-dien-trinh-do-trung-cap-s-634990.html
2 MH 08 Kỹ thuật điện Trung cấp http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-08-ky-thuat-dien-nganh-van-hanh-va-sua-chua-tram-bom-dien-trinh-do-trung-cap-so-c-634991.html
3 MH 09 Vẽ kỹ thuật Trung cấp  
4 MĐ 10 Cơ kỹ thuật Trung cấp  
5 MH 11 Vật liệu điện  Trung cấp http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-hoc-vat-lieu-dien-nganh-dien-cong-nghiep-van-hanh-va-sua-chua-tram-bom-dien-trinh-634992.html
6 MĐ 12 Khí cụ điện Trung cấp http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-khi-cu-dien-nganh-van-hanh-va-sua-chua-tram-bom-dien-trinh-do-trung-cap-634993.html
7 MĐ 13 Điện tử cơ bản Trung cấp http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-dien-tu-co-ban-nganh-van-hanh-va-sua-chua-tram-bom-dien-trinh-do-trung-cap-634994.html
8 MĐ 14 Tổ chức và quản lý sản xuât Trung cấp http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-to-chuc-va-quan-ly-san-xuat-nganh-van-hanh-va-sua-chua-tram-bom-dien-trinh-do-634995.html
9 MH 15 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuât Trung cấp  
10 MĐ 16 Đo lường điện- điện tử Trung cấp http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-do-luong-dien-dien-tu-nganh-van-hanh-va-sua-chua-tram-bom-dien-trinh-do-trun-634996.html
11 MH 17 Cung cấp điện trạm bơm Trung cấp http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-hoc-cung-cap-dien-tram-bom-nganh-van-hanh-va-sua-chua-tram-bom-dien-trinh-do-trun-634997.html
12 MĐ 18 Điều khiển tự động hoá máy bơm Trung cấp  
13 MĐ19 Lắp đặt, sữa chữa tủ phân phối điện trạm bơm Trung cấp  
14 MĐ 20 Lắp đặt, sữa chữa tủ điện điều khiển máy bơm Trung cấp  
15 MĐ 21 Vận hành, tháo lắp, sữa chữa động cơ điện 3 pha Trung cấp http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-van-hanh-thao-lap-sua-chua-dong-co-dien-3-pha-nganh-van-hanh-va-sua-chua-tram-634998.html
16 MĐ 22 Vận hành, tháo lắp, sữa chữa máy bơm ly tâm Trung cấp http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-van-hanh-thao-lap-sua-chua-may-bom-ly-tam-nganh-van-hanh-sua-chua-tram-bom-634999.html
17 MĐ 23 Vận hành, bảo dưỡng,  máy bơm mồi chân không Trung cấp http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-van-hanh-bao-duong-may-bom-moi-chan-khong-nganh-van-hanh-sua-chua-tram-bom-die-635000.html
18 MĐ 24 Vận hành, tháo lắp, sữa chữa máy bơm hướng trục Trung cấp http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-van-hanh-thao-lap-sua-chua-may-bom-huong-truc-nganh-van-hanh-sua-chua-tram-b-635001.html
19 MĐ 25 Vận hành, bảo dưỡng máy bơm chìm trục đứng Trung cấp http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-van-hanh-bao-duong-may-bom-chim-truc-dung-nganh-van-hanh-sua-chua-tram-bom-di-635002.html
20 MĐ 26 Kỹ thuật lắp đặt đường ống hút, ống xả của máy bơm Trung cấp http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-ky-thuat-lap-dat-duong-ong-hut-ong-xa-cua-may-bom-nganh-van-hanh-sua-chua-tra-635003.html
21 MH 27 Trạm bơm và công trình liên quan Trung cấp http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-tram-bom-va-cong-trinh-lien-quan-ganh-van-hanh-sua-chua-tram-bom-dien-trinh-do-635004.html
XII Ngành: Kỹ thuật chế biến món ăn
1 MH 07 An toàn lao động Trung cấp http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-07-an-toan-lao-dong-nganh-ky-thuat-che-bien-mon-an-trinh-do-trung-cap-632944.html
2 MH 08 Ngoại ngữ chuyên ngành Trung cấp http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh08-tieng-anh-chuyen-nganh-nganh-ky-thuat-che-bien-mon-an-trung-cap-632983.html
3 MH 09 Quản trị tác nghiệp Trung cấp http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-09-quan-tri-tac-nghiep-nganh-ky-thuat-che-bien-mon-an-trinh-do-trung-cap-632984.html
4 MH 10 Thương phẩm và an toàn thực phẩm Trung cấp http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-10-thuong-pham-an-toan-thuc-pham-nganh-ky-thuat-che-bien-mon-an-trinh-do-trung-ca-632985.html
5 MĐ 11 Sinh lý dinh dưỡng Trung cấp http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-11-sinh-ly-dinh-duong-nganh-ky-thuat-che-bien-mon-an-trinh-do-trung-cap-632986.html
6 MĐ 12 Chế biến món ăn Trung cấp http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-12-che-bien-mon-an-nganh-ky-thuat-che-bien-mon-an-trinh-do-trung-cap-632987.html
7 MĐ 13 Văn hoá ẩm thực Trung cấp http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mh-13-van-hoa-am-thuc-nganh-ky-thuat-che-bien-mon-an-trinh-do-trung-cap-632988.html
8 MĐ 14 Xây dựng thực đơn Trung cấp http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-14-xay-dung-thuc-don-nganh-che-bien-mon-an-trinh-do-trung-cap-632989.html
9 MĐ 15 Hạch toán định mức Trung cấp http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-15-hach-toan-dinh-muc-nganh-ky-thuat-che-bien-mon-an-trinh-do-trung-cap-632990.html
10 MĐ 16 Nghiệp vụ nhà hàng Trung cấp http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-16-nghiep-vu-nha-hang-nganh-che-bien-mon-an-trinh-do-trung-cap-632991.html
11 MĐ 17 Chế biến bánh và món ăn tráng miệng Trung cấp http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-17-che-bien-banh-va-mon-trang-mieng-nganh-ky-thuat-che-bien-mon-an-trinh-do-trung-632992.html
12 MĐ 18 Kỹ thuật trang trí cắm hoa Trung cấp http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-md-18-ky-thuat-trang-tri-cam-hoa-nganh-ky-thuat-che-bien-mon-an-trinh-do-trung-cap-632993.html
13 MĐ 19 Tổ chức và quản lý sản xuất Trung cấp http://thuvienso.bci.edu.vn/doc/giao-trinh-mo-dun-19-to-chuc-quan-ly-san-xuat-nganh-ky-thuat-che-bien-mon-an-trinh-do-trung-ca-632996.html
    Ghi chú