Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH ngày 05/4/2022 quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.
Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ.
Thông tư 32/2021/TT-BLĐTBXH Quy định về lồng ghép giáo dục kiến thức, kỹ năng bổ trợ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Văn bản quy phạm pháp luật về học sinh sinh viên
Văn bản QPPL về Giáo dục nghề nghiệp
Các văn bản quy phạm pháp luật về Giáo dục nghề nghiệp
0223.856.294
0223.856.294 0975.729.045