Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH ngày 05/4/2022 quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.

Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH ngày 05/4/2022 của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương
trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.
(Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2022 và thay thế
Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về liên kết tổ chức thực hiện
chương trình đào tạo;
Các khóa học theo hình thức liên kết đào tạo được thực hiện trước khi
Thông tư này có hiệu lực thi hành thì áp dụng theo quy định tại Thông tư số
29/2017/TT-BLĐTBXH cho đến khi kết thúc khóa học).

Tải xuống biểu mẫu

Các bài viết khác

0223.856.294
0223.856.294 0975.729.045