Thông tư 32/2021/TT-BLĐTBXH Quy định về lồng ghép giáo dục kiến thức, kỹ năng bổ trợ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thông tư 32/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021, của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội  quy định về nội dung, thời lượng, phương pháp tổ chức, đánh giá kết quả lồng ghép giáo dục kiến thức, kỹ năng bổ trợ cho học sinh, sinh viên học các ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Thông tư này áp dụng đối với trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tải xuống biểu mẫu

Các bài viết khác

0223.856.294
0223.856.294 0975.729.045