Thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của đơn vị có tài sản đấu giá.

Nội dung thông báo xem trực tiếp tại đây:

/upload/files/2.daugia.pdf

Các bài viết khác

0223.856.294
0223.856.294 0975.729.045