Thêm một số hình ảnh tại Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp của sinh viên K12 - Khoa Điện - Điện tử

BCi xin giới thiệu một số hình ảnh tại lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp của sinh viên K12 - khoa Điện - Điện tử:

BCI

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045