Khoa Công nghệ ô tô tổ chức Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng K11

BCi giới thiệu một số hình ảnh tại Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp của sinh viên cao đẳng K11 - Khoa Công nghệ ô tô.

Hoàng Dương

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045