Khoa Sư phạm - GDNN

I. Chức năngnhiệm vụ:

1. Chức năng

Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị trực thuộc trường, có chức năng:

- Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

- Thực hiện kế hoạch đào tạo nghề Kỹ thuật chế biến món ăn.

- Chủ trì tổ chức đào tạo các nghề hệ sơ cấp, ngắn hạn và thường xuyên.

- Chủ trì tham mưu tổ chức các hoạt động liên kết đào tạo và đào tạo liên thông.

- Bồi dưỡng kỹ năng nghề, kỹ năng dạy học, công nghệ mới cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Cập nhật kiến thức cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp theo các chuyên đề nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, phát triển phương tiện dạy nghề, phương pháp dạy nghề theo mô-đun.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp; Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề.

2. Nhiệm vụ:

a) Quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa theo phân công của Hiệu trưởng;

b) Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bao gồm:

- Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề, nội dungtheo từng trình độ đào tạo thuộc khoa mình quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao.

- Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, tín chỉ liênquan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô-đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

- Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định.

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

c) Chủ trì phối hợp lập hồ sơ đăng ký thực hiện liên kết đào tạo theo quyđịnh; phối hợp tổ chức tuyển sinh, thi, xét tuyển, quản lý các lớp liên kểt.

d) Phối hợp và tham giacác hoạt độngkhoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

e) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo;

f) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc khoa;

g) Tổ chức đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường;

h) Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa;

i) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

k)Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

II. Nhân sự:

1. Đỗ Thị Vân

Chức vụ: Trưởng Khoa

Email: vandt.bci@gmail.com

2. Đặng Đình Quyến

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Email: quyendd.bci@gmail.com

3. Phạm Thị Nga

Chức vụ: Giáo viên

Email: ngapt.bci@gmail.com

4. Phùng Thị Thu Phương

Chức vụ: Giáo viên

Email: phuongpt.bci@gmail.com

5. Trần Thị Hồng Nga

Chức vụ: Giáo viên

Email: ngatth.bci@gmail.com

Các bài viết khác

0222.3821.230 / 02223.827.974
02223.856.295
0975.729.045