Mô hình đào tạo kết hợp nhà trường  và doanh nghiệp – giải pháp tối ưu nâng cao chất lượng nguồn nhâ