Chương trình ngoại khóa hấp dẫn năm 2019 đã được khởi động