BCi tiếp tục điều chỉnh lịch học để phòng chống dịch bệnh Covid 19