Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ  sư phạm dạy nghề
Điều kiện học tập và thực hành kỹ năng