Phòng Quan hệ công chúng (PR)

8:59 | 29/11/2012

 

I. Chức năng, nhiệm vụ

 1.Chức năng:

- Phòng Quan hệ công chúng là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng, làm đầu mối, chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác truyền thông và tuyển sinh các hệ  đào tạo của nhà trường; thực hiện công tác quan hệ đối ngoại, thiết lập quan hệ với các đối tác doanh nghiệp vv... ; tổ chức giới thiệu việc làm, thu thập thông tin của học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp.

- Tham mưu, đề xuất cho Hiệu trưởng về công tác khảo thí (Thống nhất việc tổ chức đánh giá kết quả học tập, trách nhiệm của các cá nhân và các đơn vị liên quan; quy trình tổ chức thi, chấm thi, chấm phúc khảo; quản lý điểm quá trình, điểm thi, bài thi và lưu giữ bài thi; Đảm bảo sự công bằng, chặt chẽ và khách quan trong công tác đánh giá quá trình học tập của người học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường), công tác kiểm định và quản lý hệ thống đảm bảo chất lượng trong nhà trường.

- Tổ chức các nghiệp vụ về khảo thí và đảm bảo chất lượng theo quy định chung của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

a) Công tác tuyển sinh:

- Chủ trì thực hiện kế hoạch tuyển sinh hàng năm.

- Đề xuất các phương án, biện pháp thực hiện công tác tuyển sinh hàng năm.

- Chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ hành chính để phục vụ công tác tuyển sinh theo quy định.

- Chủ trì tổ chức Hội nghị Tuyển sinh hàng năm; tổng hợp báo cáo kết quả công tác tuyển sinh và đề xuất phương hướng, biện pháp, kế hoạch tuyển sinh hàng năm.

- Lưu giữ toàn bộ hồ sơ xét tuyển của HSSV bản phô tô: như học bạ, giấy khai sinh...

b) Công tác Quan hệ đối ngoại và Giới thiệu việc làm:

- Chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị liên quan tổ chức và giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên.

- Chủ trì trong công tác hợp tác quốc tế.

- Tham gia đánh giá kết quả thực tập tốt nghiệp của học sinh sinh viên.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình Hội nghị, Hội thảo về tư vấn và giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên nhà trường.

c) Công tác truyền thông:

- Quản lý và cập nhật thông tin trên website của nhà trường.

- Quản lý và tổ chức khai thác sử dụng hệ thống bảng tin, biển quảng cáo, biển báo, băng zôn, khẩu hiệu, tờ rơi...của trường.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, quảng bá thương hiệu của nhà trường trên các phương tiện thông tin đại chúng.

d) Thu thập thông tin của học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp:

- Tổ chức thu thập thông tin của học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp.

- Tổng hợp và phân tích thông tin thu thập được đề phục vụ việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo của nhà trường.

e) Công tác khảo thí

- Tổ chức soạn thảo và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản về công tác khảo thí. Hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các văn bản này tại các đơn vị trong nhà trường.

- Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường tổ chức tốt công tác thi kết thúc môn học/mô đun của các bậc, hệ đào tạo theo nguyên tắc bảo mật, chính xác, công bằng và thực hiện lưu trữ bài thi, hồ sơ thi theo quy định hiện hành đảm bảo tính hệ thống và tính an toàn.

- Phối hợp với các khoa, bộ môn cải tiến hình thức thi, công tác soạn thảo đề thi, chấm thi cho phù hợp với yêu cầu của các ngành nghề và bậc đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá chất lượng đào tạo.

- Phối hợp với các khoa, bộ môn xây dựng ngân hàng đề thi kết thúc môn học theo phân cấp của Hiệu trưởng. Trực tiếp quản lý ngân hàng đề thi, nhân sao, phát hành đề thi.

- Tham mưu Hiệu trưởng cử viên chức tham gia các lớp tập huấn liên quan đến công tác khảo thí.

- Thực hiện báo cáo về công tác khảo thí theo yêu cầu của Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách quản lý.

f) Công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng

-Đầu mối triển khai công tác về kiểm định và tự kiểm định theo văn bản hướng dẫn của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp.

-Xây dựng kế hoạch, quy trình thực hiện công tác về kiểm định và tự kiểm định trình Hiệu trưởng phê duyệt.

-Căn cứ văn bản (mở lớp) của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, lập danh sách đề cử viên chức tập huấn nghiệp vụ về công tác đảm bảo chất lượng (để làm hạt giống về công tác này) của các đơn vị trong trường. Phối hợp với các đơn vị trong trường triển khai hoạt động kiểm định và tự kiểm định theo kế hoạch, quy trình đã được phê duyệt (mục tiêu đạt được là hoàn thành các báo cáo kết quả kèm theo cơ sở dữ liệu về minh chứng).

-Tổ chức đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng và xây dựng quy trình cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng trong trường theo định hướng:

+Hoàn thiện tổ chức, nhân sự đảm bảo chất lượng và các điều kiện có liên quan khác.

+Thực hiện và kiểm soát hệ thống tài liệu: chính sách chất lượng; mục tiêu chất lượng; sổ tay chất lượng; quy trình, công cụ đảm bảo chất lượng đối với từng nội dung trong các lĩnh vực quản lý chất lượng.

+Thiết lập hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng.

-Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát (hằng năm) việc thực hiện các quy định về xây dựng, vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng (Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện định kỳ và đột xuất đảm bảo tính công khai, minh bạch và hiệu quả).

II. Nhân sự:

1. Ông Bùi Xuân Đoàn

Chức vụ: Trưởng phòng

Email: doanbx.bci@gmail.com

2. Bà Trần Hoàng Dương

Chức vụ: Tổ trưởng tổ Quan hệ công chúng

Email: duongth.bci@gmail.com

3. Đinh Thị Hạnh

Chức vụ: Cán bộ

Email: hanhdt.bci@gmail.com

4. Ông Nguyễn Mậu Huy

Chức vụ: Chuyên viên

Email: huynm.bci@gmail.com

5. Ông: Nguyễn Quang Thanh

Chức vụ: Chuyên viên

6. Ông Nguyễn Nhân Quang

Chức vụ: Cán bộ

Email: quangnn.bci@gmail.com

III. Địa chỉ liên hệ:

Phòng Quan hệ công chúng - Phòng 406 - Trường cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh 

Đường Hàn Thuyên - Khu I Đại Phúc - TP Bắc Ninh

Điện thoại: 02413.856.294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan