Phòng Đào tạo

8:50 | 29/11/2012

I. Chức năng - Nhiệm vụ:

1. Chức năng: Phòng Đào tạo là đơn vị trực thuộc trường có chức năng:

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng, quản lí, tổ chức, triển khai  thực hiện công tác đào tạo bao gồm: kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo 3 cấp trình độ, học liệu, tổ chức giảng dạy và chất lượng giảng dạy theo quy chế đào tạo của Bộ Lao động - TBXH và quy định của nhà trường.

- Tham mưu các hoạt động liên quan đến công tác khảo thí, kiểm định chất lượng dạy nghề, nghiên cứu khoa học.

2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo của nhà trường;Giám sát, thanh tra, kiểm tra quá trình giảng dạy của giáo viên theo đúng mục tiêu, nội dung, chương trình, kế hoạch và tiến độ giảng dạy;

- Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, tài liệu dạy nghề;

- Lập và triển khai kế hoạch tuyển sinh hàng năm;

- Chủ trì đề xuất mở các lớp bồi dưỡng nâng bậc thợ, các nghề và hệ đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội.

 - Tổ chức việc kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo, thực hiện việc cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, giấy chứng nhận đào tạo cho học sinh, sinh viên theo đúng quy định;

- Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề và sinh hoạt nghiệp vụ cho giáo viên;

- Quản lý việc kiểm tra, thi, thực nghiệm, khảo thí và kiểm định chất lượng theo quy định;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động hội giảng và thi tay nghề cho HSSV các cấp. Theo dõi kết quả hội giảng cấp khoa. Tổ chức các hội thảo chuyên đề về đào tạo (kinh nghiệm giảng dạy, học tập, biên soạn giáo trình ...)

- Thực hiện các công tác giáo vụ  gồm: lập các biểu bảng về công tác giáo vụ; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng...

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ trong nhà trường. Gắn các hoạt động đào tạo với thực tiễn sản xuất, tổ chức học tập và chuyển giao công nghệ mới trong đào tạo và sản xuất;

- Chủ trì xây dựng định mức về vật tư, nguyên nhiên vật liệu, dụng cụ cho các ngành nghề đào tạo;

- Tổ chức và duy trì các hoạt động thư viện trong nhà trường (Thư viện đọc và thư viện điện tử); 

- Tổ chức các hoạt động liên kết đào tạo và đào tạo liên thông nghề;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện quan hệ với các Sở, Ngành, các trường học, cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp, khu công nghiệp…trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

II. Nhân sự:

1. Ông Trần Mạnh Hùng

Chức vụ: Phó trưởng phòng

ĐT: 0125.488.5975; Email: hungtm.bci@gmail.com

2. Ông Lê Trọng Nghĩa

Chức vụ: Tổ trưởng tổ Giáo vụ

Điện thoại: 0915.235.166; Email: nghialt.bci@gmail.com

3. Bà Nguyễn Thị Nguyệt

Chức vụ: Cán bộ

Email: nguyetnt.bci@gmail.com

4. Bà Trương Thị Hiên

Chức vụ: Giáo viên

Email: truonghien.bci@gmail.com

5. Bà Nguyễn Thị Nhung

Chức vụ: Giáo viên

Email: nhungnt.bci@gmail.com

6. Ông Bùi Xuân Mạnh

Chức vụ: Cán bộ 

Email: manhbx.bci@gmail.com

III. Địa chỉ liên hệ:

Phòng 102 - tầng 1 - tòa nhà A - Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

Số 499, Đường Hàn Thuyên, Khu I,  P. Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02413.827.974

Email: cdnbn.phongdaotao@gmail.com

 

 

Bài viết liên quan