Phòng Công tác HSSV

16:49 | 20/05/2013

I. Chức năng- Nhiệm vụ

1. Chức năng:

- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện, quản lý, giáo dục công tác chính trị - tư tưởng đối với HSSV thông qua các hoạt động ngoại khóa và quản lý học sinh sinh viên theo quy chế công tác HSSV.

- Tham mưu tổ chức và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và của địa phương trong công tác HSSV.

- Là đầu mối về các công tác liên quan đến HSSV.

2. Nhiệm vụ:

 - Phối hợp làm thủ tục tiếp nhận tiếp nhận HSSV trúng tuyển vào trường, phối hợp với các phòng, khoa, đoàn thể sắp xếp bố trí, chỉ định ban đại diện lớp, đề nghị xử lý những trường hợp HSSV không đủ điều kiện và làm các thủ tục hồ sơ ra, vào trường; làm thẻ và quản lý hồ sơ HSSV;

- Làm thủ tục tiếp nhận và di chuyển nghĩa vụ quân sự khi HSSV nhập học, thôi học, ra trường với cơ quan quân sự địa  phương;

- Phối  hợp với địa phương hướng dẫn các thủ tục tạm trú, tạm vắng, quản lý HSSV ở ngoại trú trong quá trình học tập;

- Phối hợp với các đoàn thể, các đơn vị liên quan trong nhà trường, chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức cho HSSV, tham gia tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội và các hoạt động ngoại khoá khác cho HSSV;

- Chủ trì tổ chức khám sức khoẻ ban đầu cho HSSV mới vào trường, khám sức khoẻ định kỳ cho HSSV; đề nghị xử lý những trường hợp không đủ sức khoẻ để học tập và giải quyết các trường hợp HSSV bị ốm đau, tai nạn rủi ro;

- Giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thân thể cho CBVCLĐ và HSSV.

- Phối hợp với phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan tổ chức và thực hiện việc giáo dục định hướng đầu khoá theo chương trình cho HSSV. 

- Giảng dạy, tập huấn các chuyên đề liên quan đến công tác HSSV: dạy hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kĩ năng mềm ... cho HSSV.

- Chủ trì trong công tác phát triển kĩ năng mềm cho HSSV.

- Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính  và các đơn vị có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch huy động lực lượng HSSV tham gia vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, công tác an ninh trật tự trong trường và các hoạt động khác theo yêu cầu;

- Tổng hợp kết quả hoạt động về công tác chủ nhiệm của giáo viên chủ nhiệm toàn trường; tổng hợp tình hình của HSSV báo cáo Ban giám hiệu theo định kỳ vào tuần cuối hàng tháng và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

- Tổng hợp, cung cấp kết quả rèn luyện  học kỳ và năm học của HSSV giúp phòng Đào tạo lập báo cáo dạy nghề định kỳ.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xét điểm rèn luyện, xét cấp học bổng khuyến khích tài năng cho HSSV....

- Là đơn vị thường trực giúp Hội đồng đào tạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, cho thôi học đối với HSSV.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng

II. Nhân Sự:

1. Ông Bùi Xuân Đoàn

Chức vụ: Trưởng phòng

Email: buixuandoanbn@gmail.com

2. Ông Nguyễn Duy Diễn

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3. Ông Nguyễn Huy Phất

Chức vụ: Cán bộ

4. Bà Nguyễn Ngọc Hân

Chức vụ: Cán bộ

Email: nguyenngochan49@gmail.com

5. Bà Nguyễn Thị Yến

Chức vụ: Cán bộ

Email: 

6. Bà Vũ Thị Kim Dung

Chức vụ: Cán bộ

Email: quedung7679@gmail.com

III. Địa chỉ liên hệ:

Phòng Công tác học sinh - sinh viên - Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh

Đường Hàn Thuyên - Khu I Đại Phúc - TP Bắc Ninh

Điện thoại: 02413.854.812

 

 

 

Bài viết liên quan