Phương châm nhà trường

  

Thầy và trò trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh phấn đấu xây dựng nhà trường có môi trường sư phạm đặc trưng: “Trật tự kỷ cương, khách quan, công bằng, sáng tạo và hiệu quả”