PHÒNG CÔNG TÁC - HSSV

9:53 | 17/04/2018

PHÒNG: CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN

I. Chức năng, nhiệm vụ.

1. giới thiệu:

              Phòng Công tác Học sinh sinh viên được thành lập chính thức từ năm 2010, khi trường được nâng cấp lên thành trường Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật Bắc Ninh. phòng Công tác học sinh sinh viên được chính thức thành lập theo QĐ số:106/QĐ-CĐN ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Hiệu trưởng trường CĐN kinh tế kỹ thuật Bắc Ninh ( Nay là trường cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh)

2. Chức năng:

- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện, quản lý, giáo dục công tác

chính trị - tư tưởng đối với HSSV thông qua các hoạt động ngoại khóa và quản lý học sinh sinh viên theo quy chế công tác HSSV.

     - Tham mưu tổ chức và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và của địa phương trong công tác HSSV.

- Là đầu mối về các công tác liên quan đến HSSV.

3. Nhiệm vụ:

- Phối hợp làm thủ tục tiếp nhận tiếp nhận HSSV trúng tuyển vào trường, phối hợp với các phòng, khoa, đoàn thể sắp xếp bố trí, chỉ định ban đại diện lớp, đề nghị xử lý những trường hợp HSSV không đủ điều kiện và làm các thủ tục hồ sơ ra, vào trường; làm thẻ và quản lý hồ sơ HSSV;

- Làm thủ tục tiếp nhận và di chuyển nghĩa vụ quân sự khi HSSV nhập học, thôi học, ra trường với cơ quan quân sự địa  phương;

- Phối  hợp với địa phương hướng dẫn các thủ tục tạm trú, tạm vắng, quản lý HSSV ở ngoại trú trong quá trình học tập;

- Phối hợp với các đoàn thể, các đơn vị liên quan trong nhà trường, chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức cho HSSV, tham gia tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội và các hoạt động ngoại khoá khác cho HSSV;

- Chủ trì tổ chức khám sức khoẻ ban đầu cho HSSV mới vào trường, khám sức khoẻ định kỳ cho HSSV; đề nghị xử lý những trường hợp không đủ sức khoẻ để học tập và giải quyết các trường hợp HSSV bị ốm đau, tai nạn rủi ro;

- Giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thân thể cho CBVCLĐ và HSSV.

- Phối hợp với phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan tổ chức và thực hiện việc giáo dục định hướng đầu khoá theo chương trình cho HSSV. 

- Giảng dạy, tập huấn các chuyên đề liên quan đến công tác HSSV: dạy hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kĩ năng mềm ... cho HSSV.

- Chủ trì trong công tác phát triển kĩ năng mềm cho HSSV.

- Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính  và các đơn vị có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch huy động lực lượng HSSV tham gia vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, công tác an ninh trật tự trong trường và các hoạt động khác theo yêu cầu;

- Tổng hợp kết quả hoạt động về công tác chủ nhiệm của giáo viên chủ nhiệm toàn trường; tổng hợp tình hình của HSSV báo cáo Ban giám hiệu theo định kỳ vào tuần cuối hàng tháng và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

- Tổng hợp, cung cấp kết quả rèn luyện  học kỳ và năm học của HSSV giúp phòng Đào tạo lập báo cáo dạy nghề định kỳ.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xét điểm rèn luyện, xét cấp học bổng khuyến khích tài năng cho HSSV....

- Là đơn vị thường trực giúp Hội đồng đào tạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, cho thôi học đối với HSSV.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

II. Nhân sự.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Di động

Email

1

Bùi Xuân Đoàn

Trưởng phòng

Thạc sĩ

0912.421.185

Doanbx.bci.@gmail.com

2

Lê Sỹ Phỉnh

P.trưởng phòng

Đại học

0912.769.467

Lesyphinh@gmail.com

3

Vũ Thị Kim Dung

Cán bộ y tế

Đại học

0913.031.194

Dungvtk.bci@gmail.com

4

Dương Phương Quỳnh

Cán bộ

Thạc sĩ

0978.858.585

Quynh84ttdn@gmail.com

III. Liên hệ:

1.Tên đơn vị: Phòng Công tác học sinh sinh viên (Phòng CTHSSV)

2.Địa chỉ đơn vị: Tầng 1- P 107- Nhà 5 tầng - Trường cao đẳng công nghiệp  Bắc Ninh

Số điện thoại: 022223.854.812